การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษาของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษาของครู จำแนกตามเพศ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ภูมิลำเนา และสาขาวิชาที่จบ รวมทั้งเพื่อศึกษาแนวทางการในการจัดการศึกษาตามพหุวัฒนธรรมศึกษาของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยกลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณเป็นครู จำนวน 90 คน ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ครู จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่าตามแบบของ Likert ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .975 และเครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง การวิจัยเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที่ (t-test) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย ผลการวิจัยสรุปผลได้ ดังนี้

  1. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
  2. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีเพศแตกต่างกัน ประสบการณ์การปฏิบัติงานแตกต่างกัน ภูมิลำเนาแตกต่างกัน และสาขาวิชาที่จบแตกต่างกัน มีการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
  3. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ บทบาทหน้าที่ของครู อีกทั้งเรียนรู้เรื่องการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษา และควรตระหนักในเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยการสอดแทรกกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและไม่เป็นภาระของผู้อื่น

ncse2014_a002

ผู้วิจัย: นางสาวรอฮานิง มะแซสะอิ หน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส

Leave a Reply