การศึกษาความสามารถในการฟังของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฝึกฟัง

ปีที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 2558
ชื่อผลงาน การศึกษาความสามารถในการฟังของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฝึกฟัง
ชื่อสกุลเจ้าของผลงาน นางณิชาภัทร์ ศรีธรากุล
หน่วยงาน/สังกัด โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
บทคัดย่อ/สรุปเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฝึกฟังสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพื่อศึกษาความสามารถในการฟังของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับอนุบาลปีที่ 2 หลังการสอนฝึกฟังด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฝึกฟัง และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟังของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการฝึกฟังด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฝึกฟัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่มีระดับการสูญเสียการได้ยิน 26-90 dB (เดซิเบล) หลังใส่เครื่องช่วยฟัง โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยซึ่งได้จากการวัดการได้ยินใช้เสียงบริสุทธิ์ (Pure Tone) ณ ความถี่ 500,1,000และ 2,000 เฮิทซ์ ต่อวินาที เป็นเด็กที่มีระดับสติปัญญาปกติและไม่มีความพิการซ้อน กำลังเรียนอยู่ในระดับอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ในโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฟังสอนฝึกฟัง แผนการจัดการเรียนรู้ฝึกฟังและบททดสอบความสามารถในการฟัง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฝึกฟัง โดยทำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฝึกฟังตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ศึกษาความสามารถในการฟังของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฝึกฟังโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประเมินความสามารถในการฟังและศึกษาความสามารถในการฟังก่อนและหลังการฝึกฟังโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฝึกฟังทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบคะแนนระหว่างก่อนและหลังการทดลองด้วยวิธีของ The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test
ผลการรายงานพบว่า
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฝึกฟังสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับอนุบาลปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ 81.33/81.11 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
2. ความสามารถในการฟังของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับอนุบาลปีที่ 2 หลังการสอนฝึกฟังด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฝึกฟังอยู่ในระดับดี
3. ความสามารถในการฟังของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับอนุบาลปีที่ 2 หลังการสอนฝึกฟังด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฝึกฟังสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Leave a Reply

การศึกษาความสามารถในการฟังของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฝึกฟัง

ปีที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 2558
ชื่อผลงาน การศึกษาความสามารถในการฟังของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฝึกฟัง
ชื่อสกุลเจ้าของผลงาน นางณิชาภัทร์ ศรีธรากุล
หน่วยงาน/สังกัด โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
บทคัดย่อ/สรุปเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฝึกฟังสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพื่อศึกษาความสามารถในการฟังของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับอนุบาลปีที่ 2 หลังการสอนฝึกฟังด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฝึกฟัง และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟังของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการฝึกฟังด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฝึกฟัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่มีระดับการสูญเสียการได้ยิน 26-90 dB (เดซิเบล) หลังใส่เครื่องช่วยฟัง โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยซึ่งได้จากการวัดการได้ยินใช้เสียงบริสุทธิ์ (Pure Tone) ณ ความถี่ 500,1,000และ 2,000 เฮิทซ์ ต่อวินาที เป็นเด็กที่มีระดับสติปัญญาปกติและไม่มีความพิการซ้อน กำลังเรียนอยู่ในระดับอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ในโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฟังสอนฝึกฟัง แผนการจัดการเรียนรู้ฝึกฟังและบททดสอบความสามารถในการฟัง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฝึกฟัง โดยทำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฝึกฟังตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ศึกษาความสามารถในการฟังของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฝึกฟังโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประเมินความสามารถในการฟังและศึกษาความสามารถในการฟังก่อนและหลังการฝึกฟังโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฝึกฟังทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบคะแนนระหว่างก่อนและหลังการทดลองด้วยวิธีของ The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test
ผลการรายงานพบว่า
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฝึกฟังสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับอนุบาลปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ 81.33/81.11 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
2. ความสามารถในการฟังของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับอนุบาลปีที่ 2 หลังการสอนฝึกฟังด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฝึกฟังอยู่ในระดับดี
3. ความสามารถในการฟังของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับอนุบาลปีที่ 2 หลังการสอนฝึกฟังด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฝึกฟังสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Leave a Reply