หนังสือส่งเสริมการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ปีที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ปี ๒๕๖๐
ชื่อผลงาน หนังสือส่งเสริมการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อสกุลเจ้าของผลงาน นางสาวไพศาล สุนทรา
หน่วยงาน/สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
บทคัดย่อ/สรุปเนื้อหา
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (๑) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย ชุดสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน ๕ เล่ม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ (๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย ชุดสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน (๓) เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่เรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย ชุดสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๑๗ คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองมี ๔ ชนิด คือ (๑) หนังสือส่งเสริมการอ่าน จำนวน ๕ เล่ม (๒) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๒๒ แผน (๓) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิด ๓ ตัวเลือก จำนวน ๒๕ ข้อ ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ทั้งฉบับ r=0.95 (๔) แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน ๑๐ ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า คือ ค่าเฉลี่ย (X ̅) ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test (Dependent Sample)

Leave a Reply