การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ “กักน้ำไว้ได้” โดย โรงเรียนอุบลปัญญานุูกล จังหวัดอุบลราชธานี

36739892_10209325494413270_6064807509183430656_nกิจกรรม เรื่อง กักน้ำไว้ได้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนบอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง บอกขั้นตอนการทดลอง และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณสมบัติของอากาศว่า อากาศมีแรงดัน ซึ่งแนวคิดหลักคือ อากาศมีน้ำหนักและอากาศมีแรงดัน บนที่สูงจะมีแรงดันอากาศน้อยกว่าบนพื้นดิน กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาต้องเป็นกิจกรรมที่สามารถให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง ซึ่งนักเรียนสามารถทำได้และเรียนรู้ได้ เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติจริงจะเกิดการเรียนรู้และได้รับความสนุกสนาน ส่งผลให้ นักเรียนได้ทั้งความรู้และความสุขในการเรียน

Leave a Reply