ชีววิถีบำบัด โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

36692996_10209325471932708_2289282448543973376_n
ชีววิถีบำบัด เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนผ่านการปฏิบัติจริง เพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆของเด็ก
ในการจัดการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร มีฐานการเรียนอยู่ของศูนย์ที่หลากหลาย มีหลักแนวคิดที่จะนำฐานด้านการเกษตร มาจัดการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญไปที่การใช้สัมผัสชีววิถี เพื่อให้เด็กได้ลงกิจกรรม โดยได้สัมผัสกับธรรมชาติ ในการลงมือปฏิบัติกิจกรรม ทั้งภาคสนาม ภาคสังคม ภาคการสื่อสาร และภาคทักษะอาชีพจะได้ตอบสนองทักษะการเรียนรู้ กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรม ชีววิถี บำบัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นภาคของการทดลอง มีงานวิจัยเข้ามาลองรับ และพิสูจน์ดูว่า ฐานชีววิถี บำบัด ของเราสามารถตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร Early Intervantion ได้หรือไม่
กิจกรรมนอกห้องเรียนอย่างการทำการเกษตรจะช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ มีภูมิต้านทานที่ดี ที่ช่วยให้เด็กพร้อมสู่สังคมมากขึ้น

Leave a Reply