กิจกรรมพัฒนาจิตของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมพัฒนาจิต
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาจิต ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาและก็ฝึกฝนทางด้านร่างกาย ทางด้านอารมณ์ และจิตใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีด้านทั้ง 3 ด้านนี้นะครับที่ดีขึ้น จากผู้เรียนที่เข้ามาในโรงเรียน จากแต่ก่อนเขาจะมีอารมณ์ที่รุนแรงขึ้น เราก็ใช้กิจกรรมพัฒนาจิตนี้แหละ ค่อยๆขัดเกลาให้กับลูกๆของเราได้เกิดความสมดุลในเรื่องของการพัฒนา ทางด้านร่างกาย ทางด้านจิตใจ

Leave a Reply