transiton ช่วงเชื่อมต่อทางการศึกษาสู่การพึ่งพาตนเอง โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี

36721157_10209325361849956_288241177994461184_nการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการนั้น จะมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถคนพิการให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลโดยการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหรือแรกพบความพิการขั้นตอนสำคัญในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ อีกหนึ่งขั้นตอนที่หลายส่วนที่เกี่ยวข้องอาจมองข้าม คือการจัดช่วงเชื่อมต่อ ซึ่งความหมายทั่วไปคือการเปลี่ยนจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งเช่นการเปลี่ยนแปลงจากสถานที่สภาพแวดล้อมระยะเวลาจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่ง โดยมีเป้าหมายอยู่ข้างหน้าที่มีสภาพดีกว่าปัจจุบัน ดังนั้นการจัดช่วงเชื่อมต่อสำหรับผู้เรียนพิการจึงอาจหมายถึงกระบวนการเลื่อนระดับการดำเนินชีวิต จากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง เช่น จากบ้านสู่ศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียน จากชั้นเรียนสู่ชั้นเรียน และจากโรงเรียนสู่ชุมชนเป็นต้น

Leave a Reply