ห้องกระตุ้นประสาทสัมผัส Multisensory Room ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

ห้องกระตุ้นประสาทสัมผัสMultisensory Room
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร เสนอการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตอน ห้องกระตุ้นระบบประสาทสัมผัส(Multisensory Room) การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป เพราะลักษณะของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษแต่ละประเภทนั้นต่างมีข้อจำกัดและลักษณะการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การให้การศึกษาควรมีรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างออกไปจากรูปแบบและวิธีการของเด็กทั่วไปทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ห้องกระตุ้นระบบประสาทสัมผัส(Multisensory Room) เป็นการจัดสิ่งแวดล้อมในการกระตุ้นการรับความรู้สึกที่หลากหลาย มีอุปกรณ์ในการกระตุ้นการรับความรู้สึกด้านการมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การได้กลิ่น และการเคลื่อนไหว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการตื่นตัวอยู่ในระดับที่เหมาะสม มีการรับรู้และการเรียนรู้ที่ดีขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสำรวจสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัว ตลอดจนให้ความรู้สึกผ่อนคลายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาด้านการรับรู้ การเรียนรู้ เช่น เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านพฤติกรรมหรืออารมณ์หรือผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาด้านการรับรู้บกพร่อง การบูรณาการประสาทความรู้สึก หมายถึง การจัดการและการจัดกระบวนการเกี่ยวกับข้อมูล ที่ได้มาจากระบบประสาทสัมผัสที่แตกต่างกันเพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการเรียนรู้ระบบเกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้งห้า บรรจุข้อมูลลงในสมอง การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น และได้รสชาติ ให้ข้อมูล เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนั้น ๆ การเคลื่อนไหวของประสาทสัมผัสจะช่วยให้มนุษย์ได้รับข้อมูล รับรู้ว่า ร่างกายของคนเรามีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก การเรียนรู้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรามีความสามารถที่จะ รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีกระบวนการจัดการเรียนเรียนรู้ รวมทั้งมีการใช้ข้อมูลการสัมผัสเพื่อการจัดการ พฤติกรรม เมื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถรับรู้ความรู้สึกผ่านการเห็น การได้ยิน การรับรส การได้กลิ่น การสัมผัส การทรงตัว การเคลื่อนไหวและการรับรู้ผ่านกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อได้อย่างสมบูรณ์ จะทำให้เด็กเจริญเติบโตตามวัย สามารถรับรู้ เรียนรู้ สามารถปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้ อุปกรณ์กระตุ้นการรับความรู้สึกด้านการมองเห็นและการสัมผัส เช่น ท่อฟองอากาศ(Bubble Tube) ไฟเบอร์ออพติค(Fiber-Optic Bundles) พรมเรืองแสง เครื่องฉายภาพ(Projector) และไฟเปลี่ยนสี เป็นอุปกรณ์ช่วยให้เด็กสงบนิ่ง ฝึกการจ้องมองวัตถุที่เคลื่อนไหว ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย และปรับสมดุลของภาวะไวต่อการสัมผัส อุปกรณ์กระตุ้นการรับความรู้สึกด้านการทรงตัวและการสัมผัส เช่น ชิงช้า(Vestibulator) ช่วยให้เด็กรู้สึกสงบนิ่งและผ่อนคลาย อุปกรณ์กระตุ้นการรับความรู้สึกด้านการเคลื่อนไหว การทรงตัว และการรับรู้การทรงท่า เช่น เบาะฝึกการทรงตัว เบาะโฟม(Giant Foam Bag) อุปกรณ์กระตุ้นการรับความรู้สึกด้านการดมกลิ่น เช่น Aroma Box ช่วยให้เด็กสงบนิ่ง ฝึกการดมกลิ่น และผ่อนคลาย อุปกรณ์ฝึกการรับรู้ร่างกายตนเอง เช่น กระจกเงา ช่วยให้เด็กฝึกการเลียนแบบพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การทำกิจกรรมในห้องกระตุ้นระบบประสาทสัมผัส(Multisensory Room) ยึดความต้องการทางประสาทรับความรู้สึกของเด็กเป็นศูนย์กลาง ดูแลโดยนักกิจกรรมบำบัดประเมินความต้องการรับความรู้สึก และวิเคราะห์กิจกรรมการส่งเสริมการบูรณาการประสาทความรู้สึก ผ่านอุปกรณ์กระตุ้นการรับความรู้สึกในรูปแบบต่าง ๆ แล้วสามารถตอบโจทย์ในการป้องกัน และแก้ปัญหาการรับความรู้สึกในแต่ละด้านของเด็กสู่ความสามารถในการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มศักยภาพ จากที่กล่าวมาห้องกระตุ้นระบบประสาทสัมผัส(Multisensory Room) สามารถกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพของเด็กได้ ขอบคุณสถานที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ผลิตรายการโดย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาววรวรรณ ตงเท่ง นายอนวัช เทียนเที่ยง นายมนตรี กุฎีทอง อำนวยการผลิตโดย นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร

Leave a Reply