ห้องเรียนแห่งจิตวิญญาณ โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์

ห้องเรียนแห่งจิตวิญญาณ
ความรู้ใด…สำคัญต่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาติ? เป็นคำถามที่ชวนคิดสำหรับระบบการศึกษาในปัจจุบัน เพราะส่วนมากเราจะพูดกันว่า “ทำยังไงให้เด็กเก่ง ทำยังไงให้เด็กมีความรู้เยอะๆ แล้วทำยังไงให้เด็กทุกคนสอบผ่านจากไม้บรรทัดอันเดียวกันที่เอามาวัดเด็กทั้งหมด”

Leave a Reply