การช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นในชั้นเรียนเรียนร่วม

 การช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นในชั้นเรียนเรียนร่วม

การช่วยเหลือในชั้นเรียนจะมีความหลากหลาย และควรเป็นลักษณะเฉพาะบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการจำเป็นเฉพาะของนักเรียน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีแนวทางในการจัด หรือปรับการช่วยเหลือในชั้นเรียนที่เคยปฏิบัติแล้วและได้ผลดี สิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึง คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นอาจมีความยากลำบากในการที่จะเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองอย่างเต็มที่ ทั้งๆ ที่พวกเขาสามารถทำได้ ดังนั้นครูควรส่งเสริม หรือกระตุ้นให้นักเรียนพึ่งพาตนเองให้บ่อยและมากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดกับการเรียนรู้ที่จะไม่ช่วยเหลือตนเอง (Learned Helplessness) โดยครูใช้การกระตุ้นให้นักเรียนเดินไปยังพื้นที่ต่างๆ ภายในห้องเรียนด้วยตนเอง และกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบของห้องเรียน และให้สมาชิกทุกคนในห้องเรียนช่วยกันจัดและรักษาตำแหน่งของโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียนให้อยู่ตำแหน่งเดิมตลอดเวลา ต้องคอยดูให้ประตูเก็บของปิดอยู่ตลอดเวลา เคลื่อนเก้าอี้เข้าไปอยู่ในโต๊ะถ้าไม่ได้ใช้ ไม่เปิดประตูค้างไว้ครึ่งๆ กลางๆ ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นสามารถเดินไปยังที่ต่างๆ ของห้องเรียนได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ครูจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากครูผู้สอนการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility) ในการจัดชั้นเรียนที่ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง และช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับห้องเรียน ส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นพึงพาตนเองได้ คือ การเรียนรู้ว่าเมื่อไรควรที่จะขอความช่วยเหลือ ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นไปไม่ได้ที่กิจกรรมการเรียนรู้ทุกกิจกรรมที่ครูออกแบบมาจะมีความเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นโดยอัตโนมัติ ถึงแม้ว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกเสริมให้ กุญแจความสำเร็จ คือ การออกแบบแผนการเรียนรู้ต้องช่วยให้นักเรียนมีโอกาสลงมือทำได้อย่างอิสระอย่างเต็มที่

การปรับสภาพแวดล้อมห้องเรียน เพื่อให้เป็นห้องเรียนที่เอื้อต่อนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นเป็นเรื่องที่ไม่ยาก สิ่งหนึ่งที่ครูสามารถทำได้ คือ ต้องทราบระดับการเห็นของนักเรียน นักเรียนทำงาน หรือมีรูปแบบเรียนรู้อย่างไร ตัวอย่าง นักเรียนที่มีสายตาเลือนราง ครูต้องจัดให้นักเรียนนั่งตรงกลางแถวหน้าซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถมองเห็นกระดานดำได้  ในระหว่างการสอนครูจำเป็นต้องควบคุมระดับแสงภายในห้องเรียนให้เหมาะสม โดยคำนึงว่า นักเรียนอาจมีความรู้สึกไวต่อแสงและแสงจ้า ครูอาจใช้คำพูดช่วยในขณะแสดงท่าทางในระหว่างการสอน ครูที่ได้รับการฝึกอบรมการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นจะสามารถใช้การเปลี่ยนแปลงง่ายๆ เพียงเล็กน้อย ในการจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียน ที่ช่วยให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นสามารถร่วมเรียนรู้กับเพื่อนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การช่วยเหลือสำคัญที่ครูจำเป็นต้องเตรียมให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น คือ การช่วยให้นักเรียนเข้าถึงหนังสือเรียน และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมในเวลาเดียวกันกับเพื่อนๆ ในห้องเรียนเดียวกัน สำหรับนักเรียนตาบอดหนังสือเรียนจำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบอักษรเบรลล์และ/หรือในรูปแบบหนังสือเสียง สำหรับนักเรียนที่มีสายตาเลือนราง การจัดเตรียมหนังสือ หรือเอกสารควรอยู่ในรูปแบบอักษรขยายในขนาดที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน หรือในห้องเรียนอาจเตรียมอุปกรณ์ขยายตัวหนังสือ เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าถึงเนื้อหาความรู้ในหนังสือ และหรือสื่อเสียงถ้าจำเป็น ทั้งนี้ ครูที่สอนวิชาทั่วไปจำเป็นต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครูที่ทำหน้าที่สนับสนุนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นตั้งแต่ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหนังสือ เอกสาร และสื่อการเรียนการสอนมีความพร้อมสำหรับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนเหมือนกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน

 http://www.projectidealonline.org/v/visual-impairments/

Leave a Reply