การจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษาของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษาของครู จำแนกตามเพศ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ภูมิลำเนา และสาขาวิชาที่จบ รวมทั้งเพื่อศึกษาแนวทางการในการจัดการศึกษาตามพหุวัฒนธรรมศึกษาของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยกลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณเป็นครู จำนวน 90 คน ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ครู จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่าตามแบบของ Likert ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .975 และเครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง การวิจัยเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที่ (t-test) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย ผลการวิจัยสรุปผลได้ ดังนี้ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีเพศแตกต่างกัน ประสบการณ์การปฏิบัติงานแตกต่างกัน ภูมิลำเนาแตกต่างกัน และสาขาวิชาที่จบแตกต่างกัน มีการจัดการศึกษาตามแนวทางพหุวัฒนธรรมศึกษา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ […]

อ่านเพิ่มเติม