ฝึกยืนด้วยท่อ พีวีซี โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร

36756822_10209325527574099_8911841591971282944_n

การทำกายภาพบำบัด การตรวจประเมินเพื่อจำแนกประเภทของผู้พิการทางสมอง นำไปสู่การวางแผนการรักษา การฟื้นฟูกระตุ้นพัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหวและการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้พิการได้รับบริการอย่างทันท่วงที การศึกษาของผู้จัดทำ พบว่าหากได้รับการฝึกทางกายภาพบำบัดตั้งแต่แรกเกิดจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ตามหลักการของการช่วยเหลือในระยะแรกเริ่ม (Early intervention)ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ผู้จัดทำได้สร้างสื่อนวัตกรรม ราวฝึกยืนด้วยท่อพีวีซี เพื่อช่วยให้เด็กที่ความบกพร่องทางด้านร่างกายการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครองสามารถนำกลับไปฝึกที่บ้านได้ง่าย

อ่านเพิ่มเติม


Early Intervention – UDSEC โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี

เริ่มแรกที่มั่นคง

ห้องแรกเริ่ม คือ ห้องที่ผู้เรียนมาสมัครโดยมีคุณครูคอยสอบถามประวัติของผู้มาสมัครจากพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง ประกอบการสังเกต การสัมภาษณ์ คัดกรอง ประเมินความสามารถพื้นฐาน โดยทีมนักสหวิชาชีพ ได้แก่ ครูกายภาพบำบัด ครูกิจกรรมบำบัด ครูการศึกษาพิเศษ นักจิตวิทยา ผ่านกิจกรรม เทคนิค วิธีการที่หลากหลายเพื่อเป็นการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มในการพัฒนาตามศักยภาพของเด็กพิการ เมื่อผู้เรียนผ่านกระบวนการจากครูผู้รับผิดชอบแล้ว จะดำเนินการสอนนักเรียนตามแผนที่ได้วางไว้ โดยทุก 3-6 เดือน ครูจะประเมินผลดูว่านักเรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ถ้าพัฒนาการยังไม่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปตามจุดประสงค์ที่ได้วางแผนไว้ ครูผู้รับผิดชอบก็จะต้องดำเนินการปรับแผน IEP หลังจากนั้น เมื่อครบปีการศึกษาครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการที่ดำเนินการจัดทำแผน รับทราบผลกสรพัฒนาการ รวบรวมข้อมูลว่า นักเรียนมีความพร้อมที่จะไปสู่กระบวนการส่งต่อไปโรงเรียนเรียนร่วม

อ่านเพิ่มเติม


การวางแผนการเปลี่ยนผ่าน(Transition Plan)

การเปลี่ยนผ่านเด็กพิการ เด็กพิการทุกคนจะต้องผ่านช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านจากช่วงพัฒนาการหนึ่งไปสู่อีกช่วงพัฒนาการหนึ่งดังนั้นครอบครัวเด็กพิการจึงมีความท้าทายในการพัฒนาเด็กพิการและบางครอบครัวอาจประสบกับปัญหากับการเปลี่ยนผ่าน เพราะต้องเปลี่ยนรูปแบบการรับบริการ เปลี่ยนสภาพแวดล้อม ปัญหาเหล่านี้อาจทำให้ครอบครัวเด็กพิการเกิดความเครียด ความห่วงใยของครอบครัวเด็กพิการในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนผ่านนี้จะเพิ่มมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ศูนย์บริการที่ให้บริการที่เหมาะสมกับลักษณะและประเภทความพิการนั้นอาจมีระยะทางที่ห่างไกลจากบ้าน  เด็กพิการต้องย้ายจากครอบครัว  ไปอยู่ที่ศูนย์บริการ เป็นต้น  (Hains, Rosenkoetter, & Fowler, 1991)   ความหมายและความสำคัญของการเปลี่ยนผ่าน(Transitions) การเปลี่ยนผ่าน (Transition) ในความหมายทั่วไป คือ การเปลี่ยนจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง เช่น การเปลี่ยนแปลงจากสถานที่ สภาพแวดล้อม ระยะเวลาจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง โดยมีเป้าอยู่ข้างหน้าที่มีสภาพดีกว่าปัจจุบัน ดังนั้นการจัดช่วงเชื่อมต่อสำหรับผู้เรียนพิการ จึงหมายถึงกระบวนการเลื่อนระดับการดำเนินชีวิตจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง เช่น จากบ้านสู่ศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียน จากชั้นเรียนสู่ชั้นเรียน และจากโรงเรียนสู่ชุมชน เป็นต้น โดยการดำเนินการจัดช่วงเชื่อมต่อต้องมีการวางแผนและจัดทำแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักประกันว่า ผู้เรียนพิการจะได้รับการเตรียมความพร้อมในการจัดช่วงเชื่อมต่อ เช่นเดียวกับการมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ส่วนแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อ (Transition Plan) เป็นแผนที่มีเนื้อหาสาระสะท้อนถึงการพัฒนาผู้เรียนพิการ ระบุจุดแข็งหรือความต้องการจำเป็นที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงของชีวิต โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนฯ(สมพร หวานเสร็จ, http://www.sedthailand.com/) การวางแผนการเปลี่ยนผ่านสำหรับเด็กพิการ เน้นหลักการวางแผนโดยมีเด็กพิการเป็นศูนย์กลาง มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างเป้าหมายชีวิตหลังสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยระบุแผนเปลี่ยนผ่านที่เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือให้เด็กพิการประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตหลังจบการศึกษาโดยตระหนักถึงความจำเป็นของเด็กพิการ 3 ประการ […]

อ่านเพิ่มเติม


ความแตกต่างระหว่างแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) กับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

ความแตกต่างระหว่างแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) กับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ความแตกต่างระหว่างแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว กับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล คือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว มุ่งเน้นที่เด็กและครอบครัวและบริการครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก แต่แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล มุ่งเน้นไปที่ความต้องการในด้านการจัดการศึกษาของเด็ก แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3-21 ปี โดยจะมุ่งเน้นการศึกษาพิเศษและบริการที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน แต่แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ใช้สำหรับเด็กตั้งแต่วัยทารกจนถึงอายุ 3 ปี ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวอย่างมาก และอาจรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาในการวางแผนสำหรับเด็ก แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวจะขึ้นอยู่กับการประเมินเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของเด็กและความต้องการของครอบครัว ซึ่งมีข้อมูลดังนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน ผลที่เกิดขึ้นกับเด็กและครอบครัว บริการที่เด็กและครอบครัวจะได้รับเพื่อการพัฒนาเด็ก บริการที่ระบุไว้ในแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) โดยทั่วไปจะจัดให้ไว้ที่บ้านของเด็ก ซึ่งกฎหมายการศึกษาสำหรับคนพิการ (IDEA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุเรื่องบริการที่จัดให้กับเด็กนั้นจะเน้นให้จัดใน”สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ” อาจรวมถึงสภาพแวดล้อมในการดูแลเด็ก การเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน หรือสภาพแวดล้อมในชุมชน (Lori Luna. 2014. Online) แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษร มีกระบวนการในการกำหนดการให้บริการกับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าหรือเด็กพิการ กระบวนการนี้จะเปิดโอกาสในการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างครอบครัวและบุคคลในครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวสามารถเลือกเกี่ยวกับบริการ การให้ความช่วยเหลือที่ต้องการสำหรับเด็กและครอบครัว ซึ่งผู้ประสานงานการให้บริการจะได้รับมอบหมายในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของเด็กด้วยกระบวนการจัดทำแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวโดยการประสานงานเพื่อจัดประชุมวางแผนในการจัดทำแผนการให้บริการกับผู้เชี่ยวชาญ และคนอื่นๆ ในครอบครัวที่ต้องการเข้าร่วมประชุมวัตถุประสงค์หลักของการประชุมคือ การให้ข้อมูลกับครอบครัวและพูดคุยเกี่ยวกับความกังวลของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งการประชุมวางแผนจะต้องกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลและหน่วยงาน แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program […]

อ่านเพิ่มเติม