การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

35

      การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้คนพิการเข้าใจตนเองในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามอัตภาพในสังคม การช่วยเหลือจะดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ซึ่งมีเทคนิควิธีการช่วยเหลือที่แตกต่างกันไป และมีนักให้คำปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเป็นผู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลและประสานงานทุกขั้นตอนของกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ สำหรับผู้บริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ซึ่งมีส่วนในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านคนพิการควรมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นให้คนพิการและครอบครัวเกิดความมั่นใจในเรื่องโอกาสทางการศึกษา การจ้างงาน ความรู้สึกเท่าเทียมกัน การได้รับการสนับสนุนจากสังคม ลักษณะของผู้บริหารในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการของไทย ได้แก่ การมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการและผู้ร่วมงาน การให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมและการสร้างเครือข่าย การยอมรับศักยภาพคนพิการ มีความรู้ความเข้าใจคนพิการและมีประสบการณ์การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนพิการ มีความรู้ด้านกฎหมาย ชุมชน และสังคม  ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการเป็นผู้ประสานงาน การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น เป็นที่ปรึกษา มีทักษะในการสื่อสาร กล้าเปลี่ยนแปลงและตัดสินใจ มีความคิดริเริ่ม เป็นต้น         ในระดับปฏิบัติ การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการที่สำคัญด้านหนึ่งคือ การฟื้นฟูด้านอาชีพ ซึ่งเป็นกระบวนการช่วยเหลือคนพิการด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ เพื่อให้สามารถได้รับการจ้างงานและทำงานได้อย่างมีความสุข สหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากนักสหวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งทางด้านการแพทย์ การศึกษา ทางสังคมและชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างอิสระ ไม่เป็นภาระต่อบุคคลในครอบครัว และสังคม ดังนั้นนักสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนานักเรียน นักกายภาพบำบัด (Physical Therapy) นักกายภาพบำบัด (Physical […]

อ่านเพิ่มเติม


กลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies)

visualstrategies

กลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies)              กลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) เป็นเครื่องมือช่วยในการสื่อสารสำหรับเด็กที่มีปัญหา  ด้านการสื่อสาร หรือที่เรียกว่า “ความล้มเหลวของการสื่อสาร (communication breakdowns)” ซึ่งความล้มเหลวนี้จะก่อให้เกิดปัญหาการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ปัญหาการศึกษาและปัญหาพฤติกรรมตามมา เครื่องมือนี้จะช่วยพัฒนาความเข้าใจและการแสดงออกในการสื่อสาร ช่วยสร้างวิธีการคิดการจำข้อมูลอย่างเป็นระบบลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อันเนื่องมาจากเด็กพิการจะสามารถเรียนรู้และเข้าใจจากสิ่งที่เห็นได้มากกว่าสิ่งที่ได้ยิน ภาพหรือสัญลักษณ์ที่เด็กเห็นจะทำให้เด็กสามารถจดจำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการได้ยิน  (อลิสา สุวรรณรัตน์ ,  ๒๕๕๖)  สำหรับเด็กออทิสติกนั้น จะช่วยในเรื่องของการสื่อสารระหว่างเด็กออทิสติกกับคนในครอบครัว บอกความต้องการและรับรู้สิ่งที่คนอื่นต้องการสื่อสารช่วยลดความคับข้อใจและลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาที่มาจากความยากลำบากในการสื่อสาร อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่เหมาะสมด้วย และลดความกังวลเมื่อเจอกับการเปลี่ยนแปลงในกิจวัตรประจำวันหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย ช่วยทำให้เด็กออทิสติกสามารถจดจ่อกับรายละเอียดที่สำคัญและช่วยให้ผ่านพ้นกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ (Whitney Loring,  ๒๐๑๗) โดยรูปแบบของ กลวิธีการรับรู้ผ่านการมองนั้น จะใช้สิ่งของที่เป็นสิ่งของ รูปภาพ สัญลักษณ์ นำมาจัดทำเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้เด็กออทิสติกสามารถที่จะมองเห็นและปฏิบัติตามอย่างเป็นระบบ หรือแสดงให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลง (สมพร  หวานเสร็จ,  ๒๕๕๒ ; อลิษา  สุวรรณรัตน์,  ๒๕๕๖) โดยมีรายละเอียดคือ ๑. ตารางเวลาและกิจกรรม  (Schedule) ตารางเวลาและกิจกรรม เป็นการแสดงข้อมูลในตารางด้วยภาพหรือตัวอักษร […]

อ่านเพิ่มเติม


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

logo-pikarn1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 1. คำจำกัดความ 1.1  ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ เด็กและเยาวชนนั้นถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ  เด็กในวันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า  หากเราทุกคนอยากเห็นประเทศชาติพัฒนาไปในทางที่ดี เราก็จำเป็นต้องใส่ใจในเด็กและเยาวชนของเราไม่ว่าเด็กเหล่านั้นจะอยู่ในส่วนของผู้มีหรือผู้ด้อยโอกาสก็ตาม ในฐานะมนุษย์และฐานะอนาคตของประเทศชาติ  เด็กทุกคนจึงมีสิทธิได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน  โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสอย่างเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย โดยได้มีผู้ได้ให้ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายไว้ดังนี้คือ ผดุง  อาระวิญญู  (2541 : 88) ได้กล่าวว่า  “เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หมายถึง  เด็กที่มีความผิดปกติของแขน  ขา  และหรือลำตัว  รวมไปถึงศีรษะ  แต่ไม่หมายถึงเด็กที่มีสายตาพิการ  หรือสูญเสียการได้ยินแม้ว่าดวงตาและระบบการได้ยินเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายก็ตาม” วารี  ถิระจิตร (2545  : 69)  ได้กล่าวว่า “เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หมายถึงเด็กที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย  ซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน  การเรียนรู้  และต้องอาศัยการฝึกฝนการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์หรือต้องการเครื่องอำนวยความสะดวกเข้าช่วย”และจากการสัมภาษณ์  อำไพร  สุฤทธิ์  นักกายภาพบำบัดของมูลนิธิอนุเคราะห์ คนพิการได้ความว่า “เด็กพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว  คือเด็กที่มีความบกพร่องหรือมีความยาก ลำบาก ในการเคลื่อนที่  ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้อย่างคล่องตัวหรือเป็นอิสระ  ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึง  เด็กพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่พบได้บ่อย ๆ […]

อ่านเพิ่มเติม


การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนอักษรเบรลล์สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น

เพิ่มเติมพรีเบรลล์

การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนอักษรเบรลล์สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น เป้าหมายของบทความนี้คือการแบ่งปันข้อมูลหลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนอักษรเบรลล์ (Ple-Braille) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวในการสนับสนุนทักษะการอ่านสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น การใช้ประสาทสัมผัสต่างๆนั้นจะช่วยพัฒนาความคิดรวบยอด ทักษะกล้ามเนื้อใหญ่  การฟัง การสัมผัสและการจำแนก สิ่งเหล่านี้คือกลยุทธ์ที่สำคัญที่จะส่งเสริมและช่วยให้เด็กนั้นรักในการอ่าน   ที่มา http://www.pathstoliteracy.org/topic/braille/pre-braille   แนวคิดที่จำเป็นในการเรียนรู้การอ่าน การรับรู้ความรู้สึกของร่างกายและพื้นที่: การรับรู้ส่วนของร่างกายง่ายๆ เช่น การขึ้น / ลง ,  เหนือ / ใต้,  ด้านบน /ด้านล่าง,  ด้านหน้า / ด้านหลัง  ซ้าย / ขวาและใกล้ / ไกล การจำแนกวัตถุ: การระบุสิ่งของต่างๆ สิ่งที่เหมือนกัน / แตกต่างกัน   ขนาดใหญ่ /ขนาด เล็ก    กว้าง / แคบ   หนา / บาง   แข็ง / นุ่ม   ว่างเปล่า / เต็มเปิด / ปิด  […]

อ่านเพิ่มเติม