ระบบการสื่อสารด้วยการแลกเปลี่ยนรูปภาพหรือเพ็คส์ (PECS)

PECS

ระบบการสื่อสารด้วยการแลกเปลี่ยนรูปภาพหรือเพ็คส์ (PECS) ระบบการสื่อสารด้วยการแลกเปลี่ยนรูปภาพ หรือ เพ็คส์ : PECS ย่อมาจาก Picture Exchange Communication System พัฒนาขึ้นโดย  ดร.บอนดี้ และ ดร.ฟรอส แห่งรัฐเดลลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการสอนการสื่อสารให้แก่เด็กออทิสติกโดยใช้รูปภาพเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อความหมาย  โดยในการสื่อสารนั้นจะเริ่มการฝึกจากการแลกเปลี่ยนรูปภาพระหว่างคู่สนทนา 2 คน โดยไม่มีการพูดคุย ถัดจากนั้นคู่สนทนาจะเริ่มพูดคุยกับเด็กทีละน้อย  ในตอนแรกเด็กอาจยังไม่ตอบสนองเท่าที่ควร แต่ต่อมาเด็กจะเริ่มเรียนรู้ โต้ตอบและเริ่มสื่อสารโดยใช้รูปภาพ โดยใช้ภาษาท่าทางและใช้ภาษาพูดในที่สุด   จุดมุ่งหมายของเพ็คส์ (PECS) เพื่อใช้สอนการสื่อสารระหว่างเด็กออทิสติกกับผู้ปกครอง ครูหรือผู้อื่น โดยใช้รูปภาพเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ โดยเน้นให้เด็กสามารถสื่อสารกับผู้อื่นในชีวิตประจำวันได้  นอกจากใช้กับเด็กออทิสติกแล้ว  วิธีนี้อาจนำมาใช้กับเด็กอื่นที่มีความบกพร่องทางการสื่อสารได้ด้วย จุดมุ่งหมายที่สำคัญของเพ็คส์อีกอย่างหนึ่งก็คือ การสอนให้เด็กเป็นผู้เริ่มต้นการสื่อสารกับผู้อื่น เมื่อเด็กเข้าใจกระบวนการสื่อสารและสามารถสื่อสารกับผู้อื่นด้วยรูปภาพได้แล้ว จุดมุ่งหมายขั้นต่อไปคือการสอนให้เด็กสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ด้วยการพูด โดยคำนึงถึงศักยภาพที่เป็นไปได้   ประโยชน์ของเพ็คส์ (PECS)         วิธีสอนแบบนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนรูปภาพซึ่งกันและกันระหว่างผู้สอนและเด็กออทิสติก  วิธีสอนนี้มีจุดเด่นที่สำคัญ คือ 1) เพ็คส์ (PECS) สอนให้เด็กสามารถแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบได้ทันทีทันใด 2) […]

อ่านเพิ่มเติม


การจัดการเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

3

การจัดการเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว  หรือสุขภาพ ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวการ  ที่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนทั่วไปได้นั้นบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้าง  SEAT  หมายถึง  การนำรูปแบบการบริหารจัดการเรียนร่วมที่ยึดหลักโครงสร้าง SEAT   เข้าไปทดลองใช้ในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม  โดยมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก  4 ประการ   ซึ่งมีนักการศึกษาที่กล่าวถึงกระบวนการบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้าง SEAT  ไว้หลายท่านดังนี้ เบญจา  ชลธาร์นนท์ (2546 : 3 – 12)  กล่าวว่า  การบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้าง  SEAT  หมายถึง  รูปแบบการบริหารจัดการเรียนร่วมที่ยึดหลักโครงสร้าง SEAT   ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก  4 ประการ   คือ 1. ด้านนักเรียน  (S – Students) หมายถึงนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องและนักเรียนทั่วไปที่อยู่ในโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนควรเตรียมความพร้อมของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม  ดังนี้ 1.1   เตรียมความพร้อมนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่อง  ในด้านร่างกาย  วิชาการ  อารมณ์และสังคม   และการช่วยเหลือตนเอง   หากพิการตั้งแต่แรกเกิดจำเป็นต้องได้รับการบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหรือเตรียมความพร้อมทันทีที่พบความพิการเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกด้าน  ซึ่งในการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนั้น  เป็นช่วงสำคัญที่สุดที่เด็กควรได้รับการเตรียมความพร้อม  เพราะช่วงอายุ  0  –  3  […]

อ่านเพิ่มเติม


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

logo-pikarn1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 1. คำจำกัดความ 1.1  ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ เด็กและเยาวชนนั้นถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ  เด็กในวันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า  หากเราทุกคนอยากเห็นประเทศชาติพัฒนาไปในทางที่ดี เราก็จำเป็นต้องใส่ใจในเด็กและเยาวชนของเราไม่ว่าเด็กเหล่านั้นจะอยู่ในส่วนของผู้มีหรือผู้ด้อยโอกาสก็ตาม ในฐานะมนุษย์และฐานะอนาคตของประเทศชาติ  เด็กทุกคนจึงมีสิทธิได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน  โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสอย่างเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย โดยได้มีผู้ได้ให้ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายไว้ดังนี้คือ ผดุง  อาระวิญญู  (2541 : 88) ได้กล่าวว่า  “เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หมายถึง  เด็กที่มีความผิดปกติของแขน  ขา  และหรือลำตัว  รวมไปถึงศีรษะ  แต่ไม่หมายถึงเด็กที่มีสายตาพิการ  หรือสูญเสียการได้ยินแม้ว่าดวงตาและระบบการได้ยินเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายก็ตาม” วารี  ถิระจิตร (2545  : 69)  ได้กล่าวว่า “เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หมายถึงเด็กที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย  ซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน  การเรียนรู้  และต้องอาศัยการฝึกฝนการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์หรือต้องการเครื่องอำนวยความสะดวกเข้าช่วย”และจากการสัมภาษณ์  อำไพร  สุฤทธิ์  นักกายภาพบำบัดของมูลนิธิอนุเคราะห์ คนพิการได้ความว่า “เด็กพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว  คือเด็กที่มีความบกพร่องหรือมีความยาก ลำบาก ในการเคลื่อนที่  ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้อย่างคล่องตัวหรือเป็นอิสระ  ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึง  เด็กพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่พบได้บ่อย ๆ […]

อ่านเพิ่มเติม


คู่มือการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

คู่มือฉบับนี้ เป็นเอกสารที่เกิดจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่งจะเป็นคู่มือที่สถานศึกษานำไปใช้ประกอบกับ “คู่มือสถานศึกษาและครูเรื่องความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน” ซึ่งเป็นเอกสารที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์การช่วยเหลือเด็กแห่งประเทศไทย (Save the Children) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย และองค์การยูนิเซฟประเทศไทย (UNICEF) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแผนการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินของสถานศึกษา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสถานศึกษามีแผนการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ และแผนตัวอย่างได้รับการนำไปใช้ทั่วทุกสถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม วัตถุประสงค์ของคู่มือ คู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม ผู้บริหารหน่วยงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกันวางแผนสำหรับช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันและรับมือกับภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยคู่มือฉบับนี้มีจุดประสงค์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในขณะที่แผนการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ การบรรเทาทุกข์ และการฟื้นฟูทั่วไปไม่สามารถช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มนี้ได้ ผู้ใช้คู่มือ คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับ ผู้บริหารโรงเรียนและผู้บริหารหน่วยงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ครู บุคลากรด้านการศึกษาอื่นๆ รวมถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานและองค์กรอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

อ่านเพิ่มเติม