หนังสือส่งเสริมการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ปีที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ปี ๒๕๖๐ ชื่อผลงาน หนังสือส่งเสริมการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ชื่อสกุลเจ้าของผลงาน นางสาวไพศาล สุนทรา หน่วยงาน/สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บทคัดย่อ/สรุปเนื้อหา การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (๑) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย ชุดสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน ๕ เล่ม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ (๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย ชุดสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน (๓) เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่เรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย ชุดสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน […]

อ่านเพิ่มเติม


กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาแบบเรียนรวม

กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาแบบเรียนรวม บทบาทองผู้บริหารและทีมงานในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูในสถานศึกษาควรเข้าใจความแตกต่างในการที่จะทำสถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรวมได้ตามกฎหมายอย่างแท้จริง ครูต้องเข้าใจและยอมรับวิธีการจัดการศึกษาเรียนรวม โดยบทบาทของผู้บริหารคือจัดกลุ่มงานและกำหนดหรือแต่งตั้งครูให้รับผิดชอบในการจัดการเรียนรวม เพื่อเป็นการประกันว่าจะจัดตั้งให้สถานศึกษาเป็นศูนย์รวมของการเรียนรู้ รวมถึงจะได้รับการสนับสนุนในทุกๆด้าน 1. ผู้บริหารสถานศึกษา และทีมงานต้องมีความเชื่อมั่นในการที่จะจัดการศึกษาเรียนรวมในสถานศึกษาของตนเอง พัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ 2. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องดูแลและสนับสนุนการจัดการเรียนรวม ซึ่งผู้บริหารกับทีมงานควรทำความเข้าใจกับบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ให้มีความชัดเจนถึงจุดมุ่งหมายที่จะจัดการเรียนรวมในสถานศึกษารวมถึงการให้การดูแลและการสนับสนุนด้วย 3. ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเชื่อว่าการกำหนดนโยบายของสถานศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เป็นการพัฒนาที่สามารถปฏิบัติรวมกับผู้เรียนทั่วไปได้ 4. ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และยอมรับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเสมือนเป็นทีมงานในสถานศึกษา โดยร่วมมือกันในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรวม 5. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องประชาสัมพันธ์การให้บริการทางการศึกษาของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างไม่มีข้อจำกัดในเขตบริการของสถานศึกษ 6. ผู้บริหารสถานศึกษา และทีมงานจะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าจะให้การสนับสนุนเพิ่มเติม สำหรับครูในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าถึงการเรียนรู้ได้โดยปราศจากข้อจำกัด 7. ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องแสวงหายุทธศาสตร์ที่จะทำให้ผู้เรียนทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้บนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล 8. ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องสร้างความมั่นใจว่าจะให้การสนับสนุนความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียน และมีการบันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ระบุถึงแนวโน้มของผลกระทบของการสนับสนุนที่จะเกิดขึ้นและมีแผนการที่จะสนับสนุนต่อไปในอนาคต 9. ผู้บริหารสถานศึกษา และทีมงานต้องแสวงหายุทธศาสตร์ที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคน 10. ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวปฏิบัติในการสนับสนุนโรงเรียน ดังนี้ 10.1 มีการวางแผนร่วมกัน 10.2 มีส่วนร่วมในการดูแลและสนับสนุนการศึกษาตามบทบาทที่เหมาะสม 10.3 สนับสนุนการทำงานของทีมงานทุกคนให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 10.4 สนับสนุนในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 10.5 สนับสนุนการให้สื่อและบริการแก่ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและผู้เรียนทั่วไป […]

อ่านเพิ่มเติม


ลักษณะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

ลักษณะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมควรมีลักษณะ ดังนี้ มีปรัชญาที่ชัดเจนในการปรับให้เหมาะกับความแตกต่างของเด็ก ยอมรับว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษมีสิทธิเช่นเดียวกับเด็กทั่วไปในชุมชน ท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความสำคัญในการสนับสนุนเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญานี้ การมีการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม แก่ผู้เกี่ยวข้อง ต้องสื่อสารนโยบายนี้ไปยังพ่อแม่ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษและผู้เกี่ยวข้อง มีกระบวนการตรวจสอบติดตามผลที่เกิดขึ้นจากนโยบายและการปฏิบัติทุก ๆ ด้านที่เป็นผลกระทบต่อการตัดสินใจในการจัดการโรงเรียน หลักสูตร สถานที่ เวลา และทรัพยากรบุคคล มีทีมงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม มีผู้เชี่ยวชาญอยู่ในคณะทำงาน มีการกำหนดครูให้เป็นผู้รับผิดชอบที่จะทำให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีความสุข ครูเหล่านี้ควรพัฒนาการสอนและประเมินการสอนโดยความร่วมมือจากครูทั่วไป และคณะทำงานที่สนับสนุน มีระบบการติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างโรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาเด็ก มีการคัดแยกนักเรียนเพื่อที่จะทราบว่ามีเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทใดบ้าง เพื่อจะได้จัดการศึกษาได้เหมาะสม มีการจัดเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เข้าชั้นเรียนอย่างเหมาะสม โรงเรียนควรจัดให้มีจำนวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างเหมาะสมกับชั้นเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ได้กระจายไปยังชั้นเรียนต่าง ๆ ในโรงเรียน มีสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของเด็ก มีการกำหนดหน้าที่และเครือข่ายระหว่างคณะทำงานต่าง ๆ กับคณะทำงานสนับสนุนช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Student Assistance Team : SAT) อย่างชัดเจน การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมต้องเป็น “โรงเรียนที่มีคุณภาพ” โดยมีลักษณะดังนี้ บรรยากาศของโรงเรียนที่สร้างสรรค์ ได้แก่ มีความปลอดภัย มีระเบียบ วินัยและมีสิ่งแวดล้อมที่มี วัตถุประสงค์เพื่อให้การเรียนการสอนของครูและนักเรียนเกิดความมั่นใจร่วมกันในความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน ภารกิจที่ชัดเจน ได้แก่ […]

อ่านเพิ่มเติม


แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

แนวคิดในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม แนวคิดในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม มีหลักการ ดังนี้ (ผดุง  อารยะวิญญู และคณะ: 25) ความยุติธรรมในสังคม (Social justice) นักการศึกษาจำนวนมาก เชื่อว่า ความยุติธรรมในสังคมจะนำมา ซึ่งความสงบสุขในสังคมนั้น เด็กทุกคนรวมถึงเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ต้องการความรัก ต้องการความเข้าใจ ต้องการการยอมรับ ต้องการมีบทบาท และการมีส่วนร่วมในสังคม เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนเป็นสัตว์สังคมทั้งสิ้น ดังนั้นแนวทางการจัดการศึกษาพิเศษ จึงมุ่งเน้นความสามารถของเด็กและการยอมรับของสังคม การคืนสู่สภาวะปกติ (Normalization) เป็นการจัดสภาพการณ์ใด ๆ เพื่อให้ผู้พิการหรือผู้ที่มีความ บกพร่องทางด้านต่าง ๆ สามารถได้นับบริการเช่นเดียวกับเด็กปกติ เช่น ในด้านที่อยู่อาศัย ในอดีตคนพิการมักถูกส่งเข้าไปอยู่รวมกันในสถานสงเคราะห์ ต่อมามีการสร้างบ้านสำหรับคนพิการในชุมชน เพื่อให้เขาดำรงชีวิตอยู่ในสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การสร้างสถานสงเคราะห์คนพิการในรูปแบบต่าง ๆ จึงลดลงหันมาให้บริการแก่ผู้บกพร่องดังกล่าวแทน สภาพแวดล้อมที่มีขีดจำกัดน้อยที่สุด (Least restrictive environment) แนวคิดประการหนึ่งที่สำคัญ ในการจัดการศึกษาพิเศษคือ การจัดให้เด็กเรียนในสภาพแวดล้อมที่มีขีดจำกัดน้อยที่สุด จึงเป็นผลดีกับเด็กมากที่สุด โดยเด็กได้รับผลประโยชน์มากที่สุด โรงเรียนเฉพาะความพิการ จัดอยู่ในสภาวะที่มีข้อจำกัดเนื่องจากเด็กยังต้องถูกจำกัดให้อยู่ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ไม่สามารถเรียนในโรงเรียนทั่วไปได้ โรงเรียนเรียนรวมเป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้กับทุกคน รวมทั้งเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วย […]

อ่านเพิ่มเติม