หนังสือส่งเสริมการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ปีที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ปี ๒๕๖๐ ชื่อผลงาน หนังสือส่งเสริมการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ชื่อสกุลเจ้าของผลงาน นางสาวไพศาล สุนทรา หน่วยงาน/สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บทคัดย่อ/สรุปเนื้อหา การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (๑) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย ชุดสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน ๕ เล่ม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ (๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย ชุดสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน (๓) เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่เรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนคำภาษาไทย ชุดสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน […]

อ่านเพิ่มเติม


การสอนแบบมีโครงสร้างที่ชัดเจน (Structured Teaching)

20150824_1129523

การสอนแบบมีโครงสร้างที่ชัดเจน (Structured Teaching) การสอนแบบมีโครงสร้างที่ชัดเจน (Structured Teaching) เป็นกระบวนการสอนที่สำคัญของโปรแกรมทีช (TEACCH : Treatment and Education of  Autistic and related Communication handicapped CHildren) ที่พัฒนาโดย Dr.Gary B. Mesibov , Dr.Victoria Shea และ Dr.Eric Schopler แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหลักการสำคัญคือ มุ่งเน้นช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กออทิสติกให้ประสบความสำเร็จเต็มตามศักยภาพสูงสุด โดยใช้จุดเด่นและลักษณะพื้นฐานของเด็กออทิสติกมาส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  ซึ่งการสอนแบบมีโครงสร้างที่ชัดเจนมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 6 ประการ คือ 1. การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Organization of the Physical Environment) การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โครงสร้างทางกายภาพและการจัดการสภาพแวดล้อมทุกอย่างจะช่วยให้เด็กออทิสติกมีสมาธิ มีความสนใจใฝ่รู้ และจัดการตนเองได้ดีขึ้น ทั้งนี้ ความเหมาะสมของการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพต่างๆ จะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของเด็กออทิสติกแต่ละคนที่มีลักษณะไม่เหมือนกัน การพัฒนาสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ควรจัดการปรับห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่มีชีวิต มีความเหมาะสมกับเด็กออทิสติก ห้องเรียนที่มีความกว้างขวางเกินไป […]

อ่านเพิ่มเติม


การพัฒนาความสามารถอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Map) ร่วมกับแบบฝึกประกอบภาษามือ

บทคัดย่อ งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อศึกษาความสามารถ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind map )ร่วมกับแบบฝึกประกอบภาษามือ โดยใช้การวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นแบบเจาะจง เคริ่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่ามัธยฐาน (Median)  ค่าพิสัยควอไทล์ (Interquartile Range)และ The Wilcoxon Matched –Pairs Signed-Ranks Test  ผลการวิจัยพบว่า  ความสามารถอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา หลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ (Mind Map) ร่วมกับแบบฝึกประกอบภาษามือ อยู่ในระดับดีมาก สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา หลังการสอนโดยใช้วิธีการแผนที่ (Mind Map) ร่วมกับแบบฝึกประกอบภาษามือ อยู่ในระดับดีมากสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล 2553 http://ir.swu.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/2624/Daranee_S_R402957.df?sequence=1

อ่านเพิ่มเติม


ระบบการสื่อสารด้วยการแลกเปลี่ยนรูปภาพหรือเพ็คส์ (PECS)

PECS

ระบบการสื่อสารด้วยการแลกเปลี่ยนรูปภาพหรือเพ็คส์ (PECS) ระบบการสื่อสารด้วยการแลกเปลี่ยนรูปภาพ หรือ เพ็คส์ : PECS ย่อมาจาก Picture Exchange Communication System พัฒนาขึ้นโดย  ดร.บอนดี้ และ ดร.ฟรอส แห่งรัฐเดลลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการสอนการสื่อสารให้แก่เด็กออทิสติกโดยใช้รูปภาพเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อความหมาย  โดยในการสื่อสารนั้นจะเริ่มการฝึกจากการแลกเปลี่ยนรูปภาพระหว่างคู่สนทนา 2 คน โดยไม่มีการพูดคุย ถัดจากนั้นคู่สนทนาจะเริ่มพูดคุยกับเด็กทีละน้อย  ในตอนแรกเด็กอาจยังไม่ตอบสนองเท่าที่ควร แต่ต่อมาเด็กจะเริ่มเรียนรู้ โต้ตอบและเริ่มสื่อสารโดยใช้รูปภาพ โดยใช้ภาษาท่าทางและใช้ภาษาพูดในที่สุด   จุดมุ่งหมายของเพ็คส์ (PECS) เพื่อใช้สอนการสื่อสารระหว่างเด็กออทิสติกกับผู้ปกครอง ครูหรือผู้อื่น โดยใช้รูปภาพเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ โดยเน้นให้เด็กสามารถสื่อสารกับผู้อื่นในชีวิตประจำวันได้  นอกจากใช้กับเด็กออทิสติกแล้ว  วิธีนี้อาจนำมาใช้กับเด็กอื่นที่มีความบกพร่องทางการสื่อสารได้ด้วย จุดมุ่งหมายที่สำคัญของเพ็คส์อีกอย่างหนึ่งก็คือ การสอนให้เด็กเป็นผู้เริ่มต้นการสื่อสารกับผู้อื่น เมื่อเด็กเข้าใจกระบวนการสื่อสารและสามารถสื่อสารกับผู้อื่นด้วยรูปภาพได้แล้ว จุดมุ่งหมายขั้นต่อไปคือการสอนให้เด็กสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ด้วยการพูด โดยคำนึงถึงศักยภาพที่เป็นไปได้   ประโยชน์ของเพ็คส์ (PECS)         วิธีสอนแบบนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนรูปภาพซึ่งกันและกันระหว่างผู้สอนและเด็กออทิสติก  วิธีสอนนี้มีจุดเด่นที่สำคัญ คือ 1) เพ็คส์ (PECS) สอนให้เด็กสามารถแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบได้ทันทีทันใด 2) […]

อ่านเพิ่มเติม