ภารกิจดูแลนักเรียนประจำของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

ภารกิจการดูแลนักเรียนประจำของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากลำบากเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย หรือถูกชักจูงให้เข้าสู่วงจรปัญหาสังคม หากไม่ได้รับการพัฒนาหรือดูแลพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสม เด็กด้อยโอกาสส่วนหนึ่งจะถูกผลักดัน และหล่อหลอมให้มีพฤติกรรมไปในทางที่ไม่พึงประสงค์ ถูกล่อล่วงละเมิดสิทธิทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และทางเพศ ถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม หรือตกเป็นเครื่องมือของผู้มีอิทธิพล และมิจฉาชีพนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในสังคมและปัญหาอื่นๆ   การศึกษาสงเคราะห์เป็นวิธีการจัดการศึกษาในลักษณะเดียวกับการศึกษาในระบบ แต่มีรูปแบบพิเศษที่มุ่งให้การดูแลนักเรียนเฉพาะผู้ด้อยโอกาส โดยรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการจัดบริการต่างๆ แบบให้เปล่าโดยให้ผู้ด้อยโอกาสเข้ารับการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในลักษณะอยู่ประจำและไปกลับ ใช้หลักสูตรปกติของกระทรวงศึกษาธิการ แต่มุ่งพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการดารงชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง มีเจตคติที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ การจัดการศึกษาสงเคราะห์เป็นรูปแบบการศึกษา และดูแลเด็กให้พ้นจากวงจรของปัญหา ลดความเสี่ยงต่อการออกกลางคัน หรือการหลุดจากระบบการศึกษา ช่วยให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถรับบริการทางการศึกษาได้อย่างเต็มที่   การบริหารงานการดูแลนักเรียนประจำ การบริหารจัดการของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ทางด้านวิชาการตามหลักสูตรของหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว ภารกิจที่เป็นหน้าที่สำคัญอีกอย่างที่ โรงเรียนต้องรับผิดชอบไปพร้อมกันของแต่ละวัน คืองานดูแลนักเรียนประจำ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพราะหากโรงเรียนมีกระบวนการดูแลนักเรียนประจำที่ดี ก็จะส่งผลกระทบให้งานในส่วนอื่นๆนั้น พัฒนาไปด้วยโดยง่าย ดังนั้นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จะต้องบริหารจัดการ การทำงานด้านการดูแลนักเรียนประจำให้ชัดเจน เพื่อให้ภาระงานมีความครอบคลุมงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ […]

อ่านเพิ่มเติม


การจัดการเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

3

การจัดการเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว  หรือสุขภาพ ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวการ  ที่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนทั่วไปได้นั้นบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้าง  SEAT  หมายถึง  การนำรูปแบบการบริหารจัดการเรียนร่วมที่ยึดหลักโครงสร้าง SEAT   เข้าไปทดลองใช้ในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม  โดยมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก  4 ประการ   ซึ่งมีนักการศึกษาที่กล่าวถึงกระบวนการบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้าง SEAT  ไว้หลายท่านดังนี้ เบญจา  ชลธาร์นนท์ (2546 : 3 – 12)  กล่าวว่า  การบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้าง  SEAT  หมายถึง  รูปแบบการบริหารจัดการเรียนร่วมที่ยึดหลักโครงสร้าง SEAT   ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก  4 ประการ   คือ 1. ด้านนักเรียน  (S – Students) หมายถึงนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องและนักเรียนทั่วไปที่อยู่ในโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนควรเตรียมความพร้อมของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม  ดังนี้ 1.1   เตรียมความพร้อมนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่อง  ในด้านร่างกาย  วิชาการ  อารมณ์และสังคม   และการช่วยเหลือตนเอง   หากพิการตั้งแต่แรกเกิดจำเป็นต้องได้รับการบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหรือเตรียมความพร้อมทันทีที่พบความพิการเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกด้าน  ซึ่งในการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนั้น  เป็นช่วงสำคัญที่สุดที่เด็กควรได้รับการเตรียมความพร้อม  เพราะช่วงอายุ  0  –  3  […]

อ่านเพิ่มเติม


การจัดการศึกษาสำหรับความพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ

9076_3947475966046_198710094_n1

การให้บริการช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้คนพิการเข้าใจตนเองในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามอัตภาพในสังคม การช่วยเหลือจะดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ซึ่งมีเทคนิควิธีการช่วยเหลือที่แตกต่างกันไป และมีนักให้คำปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเป็นผู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลและประสานงานทุกขั้นตอนของกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ  สำหรับผู้บริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ซึ่งมีส่วนในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านคนพิการควรมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นให้คนพิการและครอบครัวเกิดความมั่นใจในเรื่องโอกาสทางการศึกษา การจ้างงาน ความรู้สึกเท่าเทียมกัน การได้รับการสนับสนุนจากสังคม ลักษณะของผู้บริหารในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการของไทย ได้แก่ การมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการและผู้ร่วมงาน การให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมและการสร้างเครือข่าย การยอมรับศักยภาพคนพิการ มีความรู้ความเข้าใจคนพิการและมีประสบการณ์การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนพิการ มีความรู้ด้านกฎหมาย ชุมชน และสังคม  ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการเป็นผู้ประสานงาน การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น เป็นที่ปรึกษา มีทักษะในการสื่อสาร กล้าเปลี่ยนแปลงและตัดสินใจ มีความคิดริเริ่ม เป็นต้น ในระดับปฏิบัติ การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการที่สำคัญด้านหนึ่งคือ การฟื้นฟูด้านอาชีพ ซึ่งเป็นกระบวนการช่วยเหลือคนพิการด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ เพื่อให้สามารถได้รับการจ้างงานและทำงานได้อย่างมีความสุข สหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากนักสหวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งทางด้านการแพทย์ การศึกษา ทางสังคมและชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างอิสระ ไม่เป็นภาระต่อบุคคลในครอบครัว และสังคม ดังนั้นนักสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนานักเรียน นักกายภาพบำบัด (Physical Therapy) คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพของร่างกาย หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายแก่ผู้ที่มีความผิดปกติเนื่องจากโรคหรือการได้รับบาดเจ็บ การรักษาทางกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด […]

อ่านเพิ่มเติม