รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่องการทำลูกประคบสมุนไพร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ปีที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ 29 สิงหาคม 2557 ชื่อผลงาน รายงานผลการใช้ชุดการสอนเรื่องการทาลูกประคบสมุนไพร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อสกุลเจ้าของผลงาน นายวิทยาคม ศรีโสภารัตน์ หน่วยงาน/สังกัด โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ บทคัดย่อ/สรุปเนื้อหา การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การทาลูกประคบสมุนไพร รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 สรุปผลดังนี้ 1. การสร้างและการหาประสิทธิภาพของขุดการสอน เรื่อง การทาลูกประคบสมุนไพร รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 ผลการหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง การลูกประคบสมุนไพร รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าชุดการสอนที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 เฉลี่ยเท่า 83.33/84.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้ชุดการสอน เรื่องการทาลูกประคบสมุนไพร […]

อ่านเพิ่มเติม