สื่อ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และการปรับสภาพแวดล้อม

170

สื่อ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก  และการปรับสภาพแวดล้อม เราสามารถจำแนกประเภทของสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพได้ดังนี้ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกช่วยในการสื่อสาร นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายส่วนใหญ่มักมีปัญหาการสื่อสาร ทั้งการส่งข้อมูลและการรับข้อมูล ในนักเรียนที่มีความยากลำบากในการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูด  เช่น ในเด็กสมองพิการที่มีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ  เราพบว่านักเรียนจะมีความยากลำบากในการเปล่งเสียงพูดหรือไม่สามารถเปล่งเสียงพูดได้  นักเรียนจึงไม่สามารถสื่อสารบอกความต้องการ หรือแสดง    ความคิดเห็นผ่านการสื่อสารด้วยการพูดได้  ดังนั้นครูผู้สอนควรตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารของนักเรียน โดยการนำการสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่น (Augmentative and Alternative Communication หรือเรียกย่อ ๆ ว่า AAC) มาช่วยในการสื่อสารของนักเรียน  เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับผู้อื่นในฐานะผู้ส่งสาร และสามารถเข้าใจในสิ่งที่ครูหรือบุคคลอื่นสื่อสารด้วย  ซึ่งจะนำไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน การเข้าใจกันระหว่างครูและนักเรียน  และที่สำคัญนำไปสู่ขบวนการเรียนรู้ผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพได้ดีขึ้น  เช่น การทำกระดานสื่อสาร  สมุดภาพสื่อสาร หรือใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถบันทึกเสียง  การพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร กระดานคำศัพท์ โปรแกรมปราศรัย  โปรมแกรมวาจา และกระตุ้นให้นักเรียนชี้สัญลักษณ์เพื่อสื่อสารแทนการพูด                กระดานอักษร       […]

อ่านเพิ่มเติม


คู่มือการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

คู่มือฉบับนี้ เป็นเอกสารที่เกิดจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่งจะเป็นคู่มือที่สถานศึกษานำไปใช้ประกอบกับ “คู่มือสถานศึกษาและครูเรื่องความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน” ซึ่งเป็นเอกสารที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์การช่วยเหลือเด็กแห่งประเทศไทย (Save the Children) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย และองค์การยูนิเซฟประเทศไทย (UNICEF) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแผนการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินของสถานศึกษา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสถานศึกษามีแผนการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ และแผนตัวอย่างได้รับการนำไปใช้ทั่วทุกสถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม วัตถุประสงค์ของคู่มือ คู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม ผู้บริหารหน่วยงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกันวางแผนสำหรับช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันและรับมือกับภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยคู่มือฉบับนี้มีจุดประสงค์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในขณะที่แผนการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ การบรรเทาทุกข์ และการฟื้นฟูทั่วไปไม่สามารถช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มนี้ได้ ผู้ใช้คู่มือ คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับ ผู้บริหารโรงเรียนและผู้บริหารหน่วยงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ครู บุคลากรด้านการศึกษาอื่นๆ รวมถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานและองค์กรอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

อ่านเพิ่มเติม


การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงเนื้อหากับอาเซียนศึกษา เรื่อง “เซต” สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา

p_-248_pg(1)

การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงเนื้อหากับอาเซียนศึกษาเรื่อง “เซต”

อ่านเพิ่มเติม


การพัฒนาทักษะการปฏิบัติตัวในโรงเรียนของเด็กออทิสติก โดยการสอนด้วยเรื่องราวทางสังคม

16386149745_f56818fbd4_o-1920x550

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาทักษะการปฏิบัติตัวในโรงเรียนของเด็กออทิสติก โดยการสอนด้วยเรื่องราวทางสังคม กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กออทิสติก ห้องเรียนคู่ขนาน สำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เรียนร่วมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ที่มีปัญหาในการปฏิบัติตัวในโรงเรียน จำนวน 1 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

อ่านเพิ่มเติม