สื่อการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น โดย โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

36730174_10209325463812505_1292769634084192256_n

โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยโรงเรียนมีเป้าหมายในการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถประกอบอาชีพได้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งการจัดการเรียนการสอนนักเรียนกลุ่มนี้ ต้องใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจ จากการศึกษาวิจัย พบว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก นั้น สามารถเรียนรู้ได้ดีเมื่อใช้สื่อการเรียนรู้จากการมองเห็น เช่น วัตถุจริง ภาพถ่าย ภาพสัญลักษณ์ โลโก้ต่างๆ จากหลักการและแนวคิดดังกล่าว โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จึงได้มีการนำ ; สื่อการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น ; ประเภท รูปภาพ ป้าย สัญลักษณ์ต่าง ๆ มาปรับใช้ในบริเวณต่าง ๆของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น อาคารเรียน หอนอนนักเรียน รวมถึงบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน ทำให้นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาและ ออทิสติกของโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น ครูผู้สอน ผู้ดูแลสามารถจัดระเบียบให้กับนักเรียนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น นับว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ได้ผลดีและเหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มนี้เป็นอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม


การฝึกอบรม “การป้องกันอุบัติภัยภายในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561”

36773140_10209325432931733_2966226408868675584_n

โครงการการฝึกอบรม “การป้องกันอุบัติภัยภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561″ ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี โดยการนำของ นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่ออยากให้ทั้งครู นักเรียน รวมถึงผู้บริหาร ซึ่งต้องมาเป็นผู้อำนวยการในแก้ปัญหาเรื่องภัยพิบัติและอุบัติภัย อัคคีภัยต่างๆด้วย ได้มีการซักซ้อมแนวปฏิบัติ แผนการป้องกันอัคคีภัยในหอนอนหรือในอาคารเรียน ร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะต้องมาเป็นส่วนในการสนับสนุนและช่วยเหลือเราด้วย นักเรียนจะได้ประสบการณ์ ครูได้ความรู้ที่จะไปถ่ายทอด และนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้น รู้สึกยินดี วันนี้รู้สึกดีใจที่เห็นทั้งครู ทั้งนักเรียนมีความตื่นรู้ ตื่นตัวและมีการตระหนักถึงเรื่องที่เป็นสิ่งที่สำคัญนี้ที่เราจะต้องป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ของครูและบุคลากรเรา

อ่านเพิ่มเติม


ศิลปะสร้างสุข

Ss

ศิลปะสร้างสุข ความเข้าใจและวิถีทางของศิลปะ สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โครงการศิลปะสร้างสุข เริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ตระหนักถึงพลังและความสำคัญของศิลปะ จึงต่อยอดจากเครือข่ายเยาวชนในโครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ ระดับอุดมศึกษาของธนาคารที่ได้จัดกิจกรรมศิลปะบำบัดให้กับโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ร่วมกับสถาบันศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญา ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน นำศิลปะเข้ามาช่วยส่งเสริมศักยภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจสำหรับเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษ ให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้ ก่อนจะถ่ายทอดสู่โรงเรียนปัญญานุกูลทั่วประเทศ การดำเนินโครงการศิลปะสร้างสุข เป็นไปตามแนวทางที่ ครูมอส (อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี) ผู้อำนวยการสถาบันศิลปะบำบัดในแนวทางมนุษยปรัชญาออกแบบให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน ด้วยศิลปะในแนวทางมนุษยปรัชญา ได้แก่ จังหวะและดนตรี ระบายสีน้ำ และนิทาน วิทยากรโครงการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับครูก่อนจึงนำพาให้ครูสามารถสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตลอดจนพัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้แนะนำ (Coaching) ครูผู้สนใจให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนด้วยศิลปะในแนวทางมนุษยปรัชญาได้ต่อไปตามลำดับ   ศิลปะสร้างสุขจึงต้องเข้าใจเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จากเส้นทางการศึกษาบำบัด ศิลปะสร้างสุขจึงมีความสัมพันธ์กับการศึกษาบำบัดในโรงเรียนหรือสถานดูแลเด็ก ๆ กลุ่มนี้อย่างแนบชิด คำถามว่าแล้วการศึกษาบำบัดจะช่วยเขาได้อย่างไร จะทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ เราไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้ แต่เราสามารถหาคำตอบได้จากการศึกษาสำรวจประวัติ ความเป็นมา และงานการศึกษาบำบัดที่กำลังดำเนินอยู่ เราอาจพบวิธีช่วยคนอย่างเรา จะเริ่มต้นด้วยการพิจารณาศัพท์พื้นฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษาบำบัด จากหนังสือ Children with Special Needs […]

อ่านเพิ่มเติม


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชื่อประเภทความพิการ ภาษาไทย : บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ภาษาอังกฤษ : Intellectual Disabilities นิยามความพิการ           ในปีค.ศ. 2009 สมาคมว่าด้วยภาวะบกพร่องทางสติปัญญาแห่งอเมริกา (The American Association on Mental Retardation) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมว่าด้วยภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและพัฒนาการแห่งอเมริกา (The American Association on intellectual and Developmental Disabilities หรือ AAIDD) และได้นิยามคำว่า ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ไว้ดังนี้  (AAIDD,2010 อ้างถึงใน กุลยา ก่อสุวรรณ,2553) “ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเป็นความจำกัดทั้งการทำหน้าที่ทางสติปัญญาและพฤติกรรมการปรับตัว ซึ่งครอบคลุมถึงทักษะในการดำเนินชีวิตประจำวัน และทักษะทางสังคม โดยความบกพร่องนี้เกิดก่อนอายุ 18 ปี”           ทั้งนี้ สติปัญญา หมายถึง ความสามารถทางการรู้คิดทั่วไป เช่น การเรียนรู้ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหา เป็นต้น […]

อ่านเพิ่มเติม