ฝึกยืนด้วยท่อ พีวีซี โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร

36756822_10209325527574099_8911841591971282944_n

การทำกายภาพบำบัด การตรวจประเมินเพื่อจำแนกประเภทของผู้พิการทางสมอง นำไปสู่การวางแผนการรักษา การฟื้นฟูกระตุ้นพัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหวและการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้พิการได้รับบริการอย่างทันท่วงที การศึกษาของผู้จัดทำ พบว่าหากได้รับการฝึกทางกายภาพบำบัดตั้งแต่แรกเกิดจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ตามหลักการของการช่วยเหลือในระยะแรกเริ่ม (Early intervention)ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ผู้จัดทำได้สร้างสื่อนวัตกรรม ราวฝึกยืนด้วยท่อพีวีซี เพื่อช่วยให้เด็กที่ความบกพร่องทางด้านร่างกายการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครองสามารถนำกลับไปฝึกที่บ้านได้ง่าย

อ่านเพิ่มเติม


เดินทางจากภูผา สู่ทะเล โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

36748682_10209325519253891_4222725104267689984_n

หากจะกล่าวถึง โอกาสของคนพิการ ก็มีความเหลื่อมล้ำ ในด้านปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคม เช่น การศึกษา การประกอบอาชีพ และรายได้ เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลในทางลบต่อสุขภาพ และความสามารถในการเข้าถึงบริการของคนพิการ นำไปสู่แนวคิดการสนับสนุนและผลักดันให้คนพิการได้รับ ความเท่าเทียม และมีส่วนร่วมในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี และให้ความสำคัญเรื่องสิทธิมนุษยชน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้คิดเสมอว่า สุดท้ายของปลายทางโอกาสต่าง ๆ ที่มีอยู่ คือ การนำมาทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เกิดความเสมอภาคในสังคม กิจกรรมการเดินทางจากภูผาสู่ทะเล เกิดจากการขอรับการสนับสนุนจาก งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ โครงการพัฒนาทักษะชีวิต เรียนรู้สู่โลกกว้างเพื่อเด็กพิการ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ได้เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งเพื่อให้เด็กพิการได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม และพัฒนาทักษะชีวิตตามศักยภาพ

อ่านเพิ่มเติม


สะออนผ้างาม มัดย้อมคราม ราชประชานุเคราะห์ 53

36783675_10209325509613650_7309065865616424960_n

อ่านเพิ่มเติม


การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ “กักน้ำไว้ได้” โดย โรงเรียนอุบลปัญญานุูกล จังหวัดอุบลราชธานี

36739892_10209325494413270_6064807509183430656_n

กิจกรรม เรื่อง กักน้ำไว้ได้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนบอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง บอกขั้นตอนการทดลอง และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณสมบัติของอากาศว่า อากาศมีแรงดัน ซึ่งแนวคิดหลักคือ อากาศมีน้ำหนักและอากาศมีแรงดัน บนที่สูงจะมีแรงดันอากาศน้อยกว่าบนพื้นดิน กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาต้องเป็นกิจกรรมที่สามารถให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง ซึ่งนักเรียนสามารถทำได้และเรียนรู้ได้ เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติจริงจะเกิดการเรียนรู้และได้รับความสนุกสนาน ส่งผลให้ นักเรียนได้ทั้งความรู้และความสุขในการเรียน

อ่านเพิ่มเติม