การสอนแบบมีโครงสร้างที่ชัดเจน (Structured Teaching)

20150824_1129523

การสอนแบบมีโครงสร้างที่ชัดเจน (Structured Teaching) การสอนแบบมีโครงสร้างที่ชัดเจน (Structured Teaching) เป็นกระบวนการสอนที่สำคัญของโปรแกรมทีช (TEACCH : Treatment and Education of  Autistic and related Communication handicapped CHildren) ที่พัฒนาโดย Dr.Gary B. Mesibov , Dr.Victoria Shea และ Dr.Eric Schopler แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหลักการสำคัญคือ มุ่งเน้นช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กออทิสติกให้ประสบความสำเร็จเต็มตามศักยภาพสูงสุด โดยใช้จุดเด่นและลักษณะพื้นฐานของเด็กออทิสติกมาส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  ซึ่งการสอนแบบมีโครงสร้างที่ชัดเจนมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 6 ประการ คือ 1. การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Organization of the Physical Environment) การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โครงสร้างทางกายภาพและการจัดการสภาพแวดล้อมทุกอย่างจะช่วยให้เด็กออทิสติกมีสมาธิ มีความสนใจใฝ่รู้ และจัดการตนเองได้ดีขึ้น ทั้งนี้ ความเหมาะสมของการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพต่างๆ จะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของเด็กออทิสติกแต่ละคนที่มีลักษณะไม่เหมือนกัน การพัฒนาสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ควรจัดการปรับห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่มีชีวิต มีความเหมาะสมกับเด็กออทิสติก ห้องเรียนที่มีความกว้างขวางเกินไป […]

อ่านเพิ่มเติม


ความเป็นมาของการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ความเป็นมาของการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในต่างประเทศ การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เริ่มขึ้นโดยนายแพทย์ชาวฝรั่งเศส คือ จีน มาร์ค แกสพาร์ด อิทาร์ด (Jean-Marc-Gaspard Itard) ได้ให้การศึกษาแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางสมองและอารมณ์ ที่เขาไปพบในป่าแอเวย์รอน (Aveyron) ในปี ค.ศ. 1807 เรื่องนี้ได้ตีพิมพ์ลงในหนังสือ “เดอะ ไวลด์ บอย ออฟ แอเวย์รอน (The Wild Boy of Aeveyron)” ต่อมาในปี ค.ศ. 1848 เออดัว ซีกีน (Edouard Sequin) ได้คิดวิธีการที่ใช้ในกิจกรรมทางกายภาพและประสาทสัมผัสเพื่อพัฒนากระบวนการทางจิต และในปี ค.ศ. 1890 – 1990 มาเรีย มอนเตสซอรี ได้ริเริ่มวิธีการเฉพาะบุคคลสำหรับใช้กับเด็กปัญญาอ่อนที่กรุงโรม เน้นการศึกษาด้วยตนเองโดยใช้สื่อที่ออกแบบเป็นพิเศษในการพัฒนาการรับรู้ความรู้สึกซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาการรับรู้ ปัจจุบัน การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ถือเป็นเรื่องที่ประเทศที่พัฒนาแล้วพึงกระทำ โดยเริ่มตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 ภายใต้แนวคิดเรื่องความแตกต่างของบุคคลใน 2 ลักษณะ คือ ความแตกต่างระหว่างบุคคลเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเด็กคนหนึ่งกับเด็กอีกคนหนึ่ง […]

อ่านเพิ่มเติม


การช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผล VS การดัดแปลง/ปรับเปลี่ยน

Erich Strom https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/treatments-approaches/educational-strategies/the-difference-between-accommodations-and-modifications ความต่างระหว่างการ ช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผล และการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  สามารถอธิบายโดยย่อดังนี้ การช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผล (accommodation) คือวิธีที่ช่วยเหลือให้เด็กสามารถเรียนรู้จาก สื่อการเรียนการสอน  ในขณะที่การดัดแปลง/ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน (modification) คือการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนหรือความคาดหวังในสิ่งที่ครูต้องการให้เด็กเรียนรู้ ความต่างระหว่างการ ช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผล และการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สามารถอธิบายโดยย่อดังนี้ การช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผล (accommodation) คือวิธีที่ช่วยเหลือให้เด็กสามารถเรียนรู้จาก สื่อการเรียนการสอน ในขณะที่การดัดแปลง/ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน (modification) คือการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนหรือความคาดหวังในสิ่งที่ครูต้องการให้เด็กเรียนรู้ โดย Erich Strom https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/treatments-approaches/educational-strategies/the-difference-between-accommodations-and-modifications

อ่านเพิ่มเติม