สื่อ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และการปรับสภาพแวดล้อม

170

สื่อ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก  และการปรับสภาพแวดล้อม เราสามารถจำแนกประเภทของสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพได้ดังนี้ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกช่วยในการสื่อสาร นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายส่วนใหญ่มักมีปัญหาการสื่อสาร ทั้งการส่งข้อมูลและการรับข้อมูล ในนักเรียนที่มีความยากลำบากในการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูด  เช่น ในเด็กสมองพิการที่มีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ  เราพบว่านักเรียนจะมีความยากลำบากในการเปล่งเสียงพูดหรือไม่สามารถเปล่งเสียงพูดได้  นักเรียนจึงไม่สามารถสื่อสารบอกความต้องการ หรือแสดง    ความคิดเห็นผ่านการสื่อสารด้วยการพูดได้  ดังนั้นครูผู้สอนควรตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารของนักเรียน โดยการนำการสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่น (Augmentative and Alternative Communication หรือเรียกย่อ ๆ ว่า AAC) มาช่วยในการสื่อสารของนักเรียน  เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับผู้อื่นในฐานะผู้ส่งสาร และสามารถเข้าใจในสิ่งที่ครูหรือบุคคลอื่นสื่อสารด้วย  ซึ่งจะนำไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน การเข้าใจกันระหว่างครูและนักเรียน  และที่สำคัญนำไปสู่ขบวนการเรียนรู้ผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพได้ดีขึ้น  เช่น การทำกระดานสื่อสาร  สมุดภาพสื่อสาร หรือใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถบันทึกเสียง  การพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร กระดานคำศัพท์ โปรแกรมปราศรัย  โปรมแกรมวาจา และกระตุ้นให้นักเรียนชี้สัญลักษณ์เพื่อสื่อสารแทนการพูด                กระดานอักษร       […]

อ่านเพิ่มเติม


การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

35

      การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้คนพิการเข้าใจตนเองในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามอัตภาพในสังคม การช่วยเหลือจะดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ซึ่งมีเทคนิควิธีการช่วยเหลือที่แตกต่างกันไป และมีนักให้คำปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเป็นผู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลและประสานงานทุกขั้นตอนของกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ สำหรับผู้บริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ซึ่งมีส่วนในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านคนพิการควรมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นให้คนพิการและครอบครัวเกิดความมั่นใจในเรื่องโอกาสทางการศึกษา การจ้างงาน ความรู้สึกเท่าเทียมกัน การได้รับการสนับสนุนจากสังคม ลักษณะของผู้บริหารในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการของไทย ได้แก่ การมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการและผู้ร่วมงาน การให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมและการสร้างเครือข่าย การยอมรับศักยภาพคนพิการ มีความรู้ความเข้าใจคนพิการและมีประสบการณ์การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนพิการ มีความรู้ด้านกฎหมาย ชุมชน และสังคม  ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการเป็นผู้ประสานงาน การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น เป็นที่ปรึกษา มีทักษะในการสื่อสาร กล้าเปลี่ยนแปลงและตัดสินใจ มีความคิดริเริ่ม เป็นต้น         ในระดับปฏิบัติ การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการที่สำคัญด้านหนึ่งคือ การฟื้นฟูด้านอาชีพ ซึ่งเป็นกระบวนการช่วยเหลือคนพิการด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ เพื่อให้สามารถได้รับการจ้างงานและทำงานได้อย่างมีความสุข สหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากนักสหวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งทางด้านการแพทย์ การศึกษา ทางสังคมและชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างอิสระ ไม่เป็นภาระต่อบุคคลในครอบครัว และสังคม ดังนั้นนักสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนานักเรียน นักกายภาพบำบัด (Physical Therapy) นักกายภาพบำบัด (Physical […]

อ่านเพิ่มเติม


การดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

การดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ การดูแลก่อน-หลังการผ่าตัด           นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ ในบางกรณีจะได้รับการพิจารณาจากแพทย์ในการเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขความบกพร่องทางร่างกาย ซึ่งในบริบทของโรงเรียนที่นักเรียนอยู่ประจำ ครูจึงมีบทบาทสำคัญในการดูแลนักเรียนทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด จึงมีหลักการปฏิบัติในการเตรียมพร้อมก่อนการผ่าตัด และการดูแลนักเรียนหลังการผ่าตัดดังนี้ ก่อนการผ่าตัด ดูแลความสะอาดของบริเวณร่างกายที่นักเรียนจะผ่าตัด เช่น บริเวณขาหนีบ ข้อพับเข่า ข้อเท้า ระมัดระวังอย่าให้เกิดบาดแผลก่อนการผ่าตัด ดูแลระบบทางเดินหายใจ ระมัดระวังไม่ให้มีไข้หรือเป็นหวัดก่อนการผ่าตัด การเตรียมความพร้อมผู้ดูแลนักเรียนหลังการผ่าตัด การทำความเข้าใจในเรื่องการดูแลความสะอาด และการเคลื่อนย้ายในขณะนักเรียนใส่เฝือก หลังการผ่าตัดในช่วงการพักฟื้น นักเรียนที่ใส่เฝือกหลังผ่าตัด จะมีแผลผ่าตัดอยู่ภายในเฝือก ให้สังเกตว่ามีเลือด น้ำเหลืองซึมหรือไม่ มีกลิ่น หรือนักเรียนมีไข้ ให้รีบนำนักเรียนพบแพทย์ทันที สังเกตอาการปวด หรือเจ็บบริเวณส้นเท้าให้รีบนำนักเรียนพบแพทย์เนื่องจากอาจเกิดแผลกดทับภายในเฝือกได้ ห้ามให้เฝือกโดนน้ำ หลังการผ่าตัดช่วงการฟื้นฟูสมรรถภาพ ติดตามนักเรียนให้พบแพทย์ตามนัด ดูแลการใส่กายอุปกรณ์ของนักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนทำกายภาพบำบัดอย่างสม่ำเสมอ  การดูแลผู้ที่ใช้สายสวนปัสสาวะ  การสวนปัสสาวะหมายถึงการใส่ท่อยางหรือท่อพลาสติกขนาดเล็กผ่านทางรูเปิดของ ท่อปัสสาวะเข้าไปยังกระเพาะปัสสาวะเพื่อเป็นทางให้ปัสสาวะไหลออกมา วัตถุประสงค์    เพื่อลดการคั่งค้างของปัสสาวะใน กระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วยและในรายที่ผู้ป่วยไม่สามารถขับถ่ายปัสสาวะได้เอง ข้อบ่งชี้ในการใส่สายสวน ในภาวะที่มีการคั่งค้างของน้ำปัสสาวะ ภาวะที่มีการอุดตันของทางเดินปัสสาวะ เมื่อต้องการวัดปริมาณน้ำปัสสาวะ ในผู้ป่วยเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้ ก่อนและหลังผ่าตัด รักษาภาวะประสาทกระเพาะปัสสาวะพิการ มีแผลกดทับและไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้ ในภาวะปัสสาวะราด  ควบคุมการปัสสาวะไม่ได้ และมีการระคายเคืองของผิวหนัง การดูแลผู้ป่วยที่ใส่คาสายสวนปัสสาวะที่บ้าน ในผู้ป่วยบางรายมีความจำเป็นต้องคาสายสวนปัสสาวะต่อเนื่อง การดูแลผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะอย่างถูกต้อง […]

อ่านเพิ่มเติม