ความเป็นมาของการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ความเป็นมาของการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในต่างประเทศ การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เริ่มขึ้นโดยนายแพทย์ชาวฝรั่งเศส คือ จีน มาร์ค แกสพาร์ด อิทาร์ด (Jean-Marc-Gaspard Itard) ได้ให้การศึกษาแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางสมองและอารมณ์ ที่เขาไปพบในป่าแอเวย์รอน (Aveyron) ในปี ค.ศ. 1807 เรื่องนี้ได้ตีพิมพ์ลงในหนังสือ “เดอะ ไวลด์ บอย ออฟ แอเวย์รอน (The Wild Boy of Aeveyron)” ต่อมาในปี ค.ศ. 1848 เออดัว ซีกีน (Edouard Sequin) ได้คิดวิธีการที่ใช้ในกิจกรรมทางกายภาพและประสาทสัมผัสเพื่อพัฒนากระบวนการทางจิต และในปี ค.ศ. 1890 – 1990 มาเรีย มอนเตสซอรี ได้ริเริ่มวิธีการเฉพาะบุคคลสำหรับใช้กับเด็กปัญญาอ่อนที่กรุงโรม เน้นการศึกษาด้วยตนเองโดยใช้สื่อที่ออกแบบเป็นพิเศษในการพัฒนาการรับรู้ความรู้สึกซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาการรับรู้ ปัจจุบัน การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ถือเป็นเรื่องที่ประเทศที่พัฒนาแล้วพึงกระทำ โดยเริ่มตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 ภายใต้แนวคิดเรื่องความแตกต่างของบุคคลใน 2 ลักษณะ คือ ความแตกต่างระหว่างบุคคลเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเด็กคนหนึ่งกับเด็กอีกคนหนึ่ง […]

อ่านเพิ่มเติม


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชื่อประเภทความพิการ ภาษาไทย : บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ภาษาอังกฤษ : Intellectual Disabilities นิยามความพิการ           ในปีค.ศ. 2009 สมาคมว่าด้วยภาวะบกพร่องทางสติปัญญาแห่งอเมริกา (The American Association on Mental Retardation) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมว่าด้วยภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและพัฒนาการแห่งอเมริกา (The American Association on intellectual and Developmental Disabilities หรือ AAIDD) และได้นิยามคำว่า ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ไว้ดังนี้  (AAIDD,2010 อ้างถึงใน กุลยา ก่อสุวรรณ,2553) “ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเป็นความจำกัดทั้งการทำหน้าที่ทางสติปัญญาและพฤติกรรมการปรับตัว ซึ่งครอบคลุมถึงทักษะในการดำเนินชีวิตประจำวัน และทักษะทางสังคม โดยความบกพร่องนี้เกิดก่อนอายุ 18 ปี”           ทั้งนี้ สติปัญญา หมายถึง ความสามารถทางการรู้คิดทั่วไป เช่น การเรียนรู้ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหา เป็นต้น […]

อ่านเพิ่มเติม