ภารกิจดูแลนักเรียนประจำของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

ภารกิจการดูแลนักเรียนประจำของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากลำบากเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย หรือถูกชักจูงให้เข้าสู่วงจรปัญหาสังคม หากไม่ได้รับการพัฒนาหรือดูแลพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสม เด็กด้อยโอกาสส่วนหนึ่งจะถูกผลักดัน และหล่อหลอมให้มีพฤติกรรมไปในทางที่ไม่พึงประสงค์ ถูกล่อล่วงละเมิดสิทธิทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และทางเพศ ถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม หรือตกเป็นเครื่องมือของผู้มีอิทธิพล และมิจฉาชีพนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในสังคมและปัญหาอื่นๆ   การศึกษาสงเคราะห์เป็นวิธีการจัดการศึกษาในลักษณะเดียวกับการศึกษาในระบบ แต่มีรูปแบบพิเศษที่มุ่งให้การดูแลนักเรียนเฉพาะผู้ด้อยโอกาส โดยรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการจัดบริการต่างๆ แบบให้เปล่าโดยให้ผู้ด้อยโอกาสเข้ารับการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในลักษณะอยู่ประจำและไปกลับ ใช้หลักสูตรปกติของกระทรวงศึกษาธิการ แต่มุ่งพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการดารงชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง มีเจตคติที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ การจัดการศึกษาสงเคราะห์เป็นรูปแบบการศึกษา และดูแลเด็กให้พ้นจากวงจรของปัญหา ลดความเสี่ยงต่อการออกกลางคัน หรือการหลุดจากระบบการศึกษา ช่วยให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถรับบริการทางการศึกษาได้อย่างเต็มที่   การบริหารงานการดูแลนักเรียนประจำ การบริหารจัดการของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ทางด้านวิชาการตามหลักสูตรของหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว ภารกิจที่เป็นหน้าที่สำคัญอีกอย่างที่ โรงเรียนต้องรับผิดชอบไปพร้อมกันของแต่ละวัน คืองานดูแลนักเรียนประจำ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพราะหากโรงเรียนมีกระบวนการดูแลนักเรียนประจำที่ดี ก็จะส่งผลกระทบให้งานในส่วนอื่นๆนั้น พัฒนาไปด้วยโดยง่าย ดังนั้นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จะต้องบริหารจัดการ การทำงานด้านการดูแลนักเรียนประจำให้ชัดเจน เพื่อให้ภาระงานมีความครอบคลุมงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ […]

อ่านเพิ่มเติม


การจัดการศึกษาสงเคราะห์

การศึกษาสงเคราะห์   ๑. แนวคิดที่เกี่ยวสิทธิโอกาสทางการศึกษาและการจัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กำหนดเกี่ยวกับสิทธิในการศึกษาไว้ดังนี้ “มาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย” นอกจากนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๕ และ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กำหนดเกี่ยวกับสิทธิในการศึกษาไว้ดังนี้ “มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ […]

อ่านเพิ่มเติม