ระดับการได้ยินและความสามารถในการเข้าใจ

ระดับการได้ยินและความสามารถในการเข้าใจ           โดยทั่วไปการวัดระดับการได้ยินจะอาศัยการวัดความถี่ของเสียง ซึ่งช่วงความถี่ที่นิยมใช้จะอยู่ในช่วง 500 – 2000 เฮิทซ์ เพราะเป็นช่วงความถี่ของเสียงพูดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยคนปกติจะเริ่มได้ยินเสียงต่าง ๆ เมื่อเสียงดังไม่เกิน 25 เดซิเบล ในขณะที่คนหูตึงจะเริ่มได้ยินเมื่อเสียงดังมากกว่านั้น เช่น 40, 75 หรือ 90 เดซิเบล ดังนั้นผู้ที่สูญเสียการได้ยินหรือผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจึงหมายถึง ผู้ที่เริ่มได้ยินเสียงที่ดังเกิน 25 เดซิเบลขึ้นไป โดยมีการแบ่งระดับการได้ยินออกเป็น 6 ระดับ และแสดงในตาราง (ศรียา นิยมธรรม, 2551, น. 23-25) ดังนี้ ระดับปกติ                     เริ่มได้ยินเสียงที่ดังไม่เกิน 25 เดซิเบล ระดับหูตึงเล็กน้อย       เริ่มได้ยินเมื่อเสียงดัง 26 […]

อ่านเพิ่มเติม


ลักษณะของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ลักษณะของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ลักษณะของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ลักษณะของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยทั่วไปสามารถสังเกตได้ ดังนี้  (ผดุง อารยะวิญญู, 2542),  เกยูร วงศ์ก้อม,2548 : 29) การพูด บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอาจจะมีปัญหาในการพูด เช่น พูดได้น้อย หรือพูดไม่ชัด ต้องใช้ภาษาท่าทางหรือภาษามือในการสนทนาหรือถ่ายทอดข้อมูล ความรู้สึกต่าง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สูญเสียการได้ยิน เช่น หากบุคคลสูญเสียการได้ยินตั้งแต่กําเนิดอาจจะมีปัญหาในการพูดมากกว่าบุคคลที่สูญเสียการได้ยินภายหลัง หลังจากมีภาษาพูดแล้ว และได้รับการสอนพูดตังแต่เด็กหรือไม่ การใช้ภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอาจจะมีปัญหาในการใช้ภาษา กล่าวคือ ใช้ภาษาค่อนข้างจํากัดและไม่ถูกหลักไวยากรณ์ภาษาไทย รู้คําศัพท์ต่าง ๆ ในวงจํากัด ไม่สามารถนําคําศัพท์ไปใช้ในประโยคได้อย่างหลากหลาย มีการสลับคําศัพท์ในประโยคหรือข้อความที่ส่งผลให้การเขียนบกพร่องด้วย เช่น  “เหตุหมาย” หรือ “กระเพาะ” เป็น “กระเฉพาะ” ความสามารถทางสติปัญญา ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน อาจคิดว่าเด็กประเภทนี้เป็นเด็กที่มีสติปัญญาต่ำ ความจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้น หากเราสามาถสื่อสารกับเด็กเหล่านี้ได้อย่างเป็นอย่างดีแล้ว อาจเห็นว่าเขาเป็นคนฉลาดก็ได้ ความจริงแล้วระดับสติปัญญาของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จากรายงานเป็นจำนวนมากพบว่า มีการกระจายคล้ายเด็กปกติ บางคนอาจโง่ บางคนอาจฉลาด บางคนฉลาดถึงขั้นอัจฉริยะก็มี จึงสรุปได้ว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินไม่ใช้เด็กโง่ทุกคน การปรับตัว […]

อ่านเพิ่มเติม


คำนิยามของบุุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

DSC04970

คำนิยามของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน คำนิยาม บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (Hearing Impaired Person) หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับน้อยจนถึงหูหนวกจนไม่สามารถฟังเสียงได้เหมือนคนปกติ อาจเป็นบุคคลที่สูญเสียการได้ยินมาแต่กำเนิดหรือเป็นการสูญเสียการได้ยินในภายหลัง     คำนิยามของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มี 3 มุมมอง ดังนี้ (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ.  (2556).        1. ทางการศึกษา   เด็กหูตึง หมายถึง เด็กที่มีการได้ยินเหลืออยู่บ้างสามารถรับฟังเสียงได้ ไม่ว่าจะใส่เครื่องช่วยฟังหรือไม่ก็ตาม เด็กหูหนวก หมายถึง เด็กที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ 90 เดซิเบลขึ้นไป ไม่ได้ยินเสียงพูดดัง ๆ อาจรับรู้เสียงบางเสียงจากการสั่นสะเทือน ถ้าสูญเสียการได้ยินมาแต่กำเนิดจะพูดไม่ได้ ส่วนมากเด็กจะใช้ภาษามือในการสื่อสาร        2. ทางการแพทย์              เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง เด็กที่บกพร่องหรือสูญเสียการได้ยินเป็นเหตุให้การรับฟังเสียงต่าง ๆ ไม่ชัดเจน สามารถแบ่งได้ป็น […]

อ่านเพิ่มเติม