การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

การจัดการเรียนร่วม  ได้แก่ รูปแบบ กระบวนการ วิธีการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนา สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การวัดและประเมินผล สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนร่วม

อ่านเพิ่มเติม


คู่มือการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

คู่มือฉบับนี้ เป็นเอกสารที่เกิดจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่งจะเป็นคู่มือที่สถานศึกษานำไปใช้ประกอบกับ “คู่มือสถานศึกษาและครูเรื่องความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน” ซึ่งเป็นเอกสารที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์การช่วยเหลือเด็กแห่งประเทศไทย (Save the Children) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย และองค์การยูนิเซฟประเทศไทย (UNICEF) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแผนการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินของสถานศึกษา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสถานศึกษามีแผนการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ และแผนตัวอย่างได้รับการนำไปใช้ทั่วทุกสถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม วัตถุประสงค์ของคู่มือ คู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม ผู้บริหารหน่วยงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกันวางแผนสำหรับช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันและรับมือกับภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยคู่มือฉบับนี้มีจุดประสงค์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในขณะที่แผนการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ การบรรเทาทุกข์ และการฟื้นฟูทั่วไปไม่สามารถช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มนี้ได้ ผู้ใช้คู่มือ คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับ ผู้บริหารโรงเรียนและผู้บริหารหน่วยงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ครู บุคลากรด้านการศึกษาอื่นๆ รวมถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานและองค์กรอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ รายการที่โฟสต์ล่าสุดประเภทความพิการผลงานวิชาการ/งานวิจัยการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติกบรรยาย พรบ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการซ้อน

อ่านเพิ่มเติม


เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ครั้งที่ ๕

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ครั้งที่ ๕ เรื่อง “การศึกษาพิเศษเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 1 สิงหาคม -2559(Special Education for Sustainable Development)ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลดProceedings การประชุมวิชาการครั้งที่5 หากท่านไม่สามารถเปิดไฟล์ตามลิงค์ด้านบนได้ กรุณาคลิกเพื่อเลือกเข้าตามลิงค์ด้านล่างนี้   Download document รายการที่โฟสต์ล่าสุดการอธิบายอนาคตทางการศึกษาผ่าน 5 แผนภูมิบรรยาย พรบ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551 Education for All" ตามแนวทางการเรียนรวม ? (เด็กพิเศษ)การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการซ้อนคู่มือการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของสำนักบริหา…

อ่านเพิ่มเติม