สื่อการสอนล่าสุด :


นโยบายเว็บไซต์ คลังข้อมูลสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (Special Education Bureau Learning Center)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้จัดทำ ‘BSE Information System’ เพื่อ เป็นแหล่งรวบรวมสื่อ ความรู้ ด้านการศึกษาพิเศษสำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลที่สนใจ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตน อีกทั้ง ยังเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อการพัฒนาร่วมกันในการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงใจที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดนโยบายการใช้งานเว็บไซต์ที่ทางสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้กำหนด ดังนั้นกรุณาศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ โดยละเอียด 1. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือ ใช้ผ่านการประมวลผล ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทํางานของเว็บไซต์ ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ซึ่งสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษขอเรียนว่าปัจจุบันสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัย ที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตามเพื่อการพัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักบริหาร งานการศึกษาพิเศษขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการเพื่อ ประกอบการศึกษาข้อมูลเชิงสถิติ งานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการอื่นใดภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 2. คุณภาพและความเหมาะสมของเนื้อหาผลงานวิชาการ การนําเสนอบทความ ผลงานวิชาการ หรือข้อมูลอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซต์ นี้เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้ใช้บริการ ด้วยกันเท่านั้น ดังนั้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจึงไม่รับรองว่าบรรดาข้อมูล […]

อ่านเพิ่มเติม


ภารกิจดูแลนักเรียนประจำของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

ภารกิจการดูแลนักเรียนประจำของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากลำบากเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย หรือถูกชักจูงให้เข้าสู่วงจรปัญหาสังคม หากไม่ได้รับการพัฒนาหรือดูแลพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสม เด็กด้อยโอกาสส่วนหนึ่งจะถูกผลักดัน และหล่อหลอมให้มีพฤติกรรมไปในทางที่ไม่พึงประสงค์ ถูกล่อล่วงละเมิดสิทธิทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และทางเพศ ถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม หรือตกเป็นเครื่องมือของผู้มีอิทธิพล และมิจฉาชีพนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในสังคมและปัญหาอื่นๆ   การศึกษาสงเคราะห์เป็นวิธีการจัดการศึกษาในลักษณะเดียวกับการศึกษาในระบบ แต่มีรูปแบบพิเศษที่มุ่งให้การดูแลนักเรียนเฉพาะผู้ด้อยโอกาส โดยรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการจัดบริการต่างๆ แบบให้เปล่าโดยให้ผู้ด้อยโอกาสเข้ารับการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในลักษณะอยู่ประจำและไปกลับ ใช้หลักสูตรปกติของกระทรวงศึกษาธิการ แต่มุ่งพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการดารงชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง มีเจตคติที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ การจัดการศึกษาสงเคราะห์เป็นรูปแบบการศึกษา และดูแลเด็กให้พ้นจากวงจรของปัญหา ลดความเสี่ยงต่อการออกกลางคัน หรือการหลุดจากระบบการศึกษา ช่วยให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถรับบริการทางการศึกษาได้อย่างเต็มที่   การบริหารงานการดูแลนักเรียนประจำ การบริหารจัดการของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ทางด้านวิชาการตามหลักสูตรของหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว ภารกิจที่เป็นหน้าที่สำคัญอีกอย่างที่ โรงเรียนต้องรับผิดชอบไปพร้อมกันของแต่ละวัน คืองานดูแลนักเรียนประจำ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพราะหากโรงเรียนมีกระบวนการดูแลนักเรียนประจำที่ดี ก็จะส่งผลกระทบให้งานในส่วนอื่นๆนั้น พัฒนาไปด้วยโดยง่าย ดังนั้นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จะต้องบริหารจัดการ การทำงานด้านการดูแลนักเรียนประจำให้ชัดเจน เพื่อให้ภาระงานมีความครอบคลุมงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ […]

อ่านเพิ่มเติม


การสอนแบบมีโครงสร้างที่ชัดเจน (Structured Teaching)

20150824_1129523

การสอนแบบมีโครงสร้างที่ชัดเจน (Structured Teaching) การสอนแบบมีโครงสร้างที่ชัดเจน (Structured Teaching) เป็นกระบวนการสอนที่สำคัญของโปรแกรมทีช (TEACCH : Treatment and Education of  Autistic and related Communication handicapped CHildren) ที่พัฒนาโดย Dr.Gary B. Mesibov , Dr.Victoria Shea และ Dr.Eric Schopler แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหลักการสำคัญคือ มุ่งเน้นช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กออทิสติกให้ประสบความสำเร็จเต็มตามศักยภาพสูงสุด โดยใช้จุดเด่นและลักษณะพื้นฐานของเด็กออทิสติกมาส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  ซึ่งการสอนแบบมีโครงสร้างที่ชัดเจนมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 6 ประการ คือ 1. การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Organization of the Physical Environment) การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โครงสร้างทางกายภาพและการจัดการสภาพแวดล้อมทุกอย่างจะช่วยให้เด็กออทิสติกมีสมาธิ มีความสนใจใฝ่รู้ และจัดการตนเองได้ดีขึ้น ทั้งนี้ ความเหมาะสมของการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพต่างๆ จะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของเด็กออทิสติกแต่ละคนที่มีลักษณะไม่เหมือนกัน การพัฒนาสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ควรจัดการปรับห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่มีชีวิต มีความเหมาะสมกับเด็กออทิสติก ห้องเรียนที่มีความกว้างขวางเกินไป […]

อ่านเพิ่มเติม


สื่อ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และการปรับสภาพแวดล้อม

170

สื่อ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก  และการปรับสภาพแวดล้อม เราสามารถจำแนกประเภทของสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพได้ดังนี้ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกช่วยในการสื่อสาร นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายส่วนใหญ่มักมีปัญหาการสื่อสาร ทั้งการส่งข้อมูลและการรับข้อมูล ในนักเรียนที่มีความยากลำบากในการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูด  เช่น ในเด็กสมองพิการที่มีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ  เราพบว่านักเรียนจะมีความยากลำบากในการเปล่งเสียงพูดหรือไม่สามารถเปล่งเสียงพูดได้  นักเรียนจึงไม่สามารถสื่อสารบอกความต้องการ หรือแสดง    ความคิดเห็นผ่านการสื่อสารด้วยการพูดได้  ดังนั้นครูผู้สอนควรตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารของนักเรียน โดยการนำการสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่น (Augmentative and Alternative Communication หรือเรียกย่อ ๆ ว่า AAC) มาช่วยในการสื่อสารของนักเรียน  เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับผู้อื่นในฐานะผู้ส่งสาร และสามารถเข้าใจในสิ่งที่ครูหรือบุคคลอื่นสื่อสารด้วย  ซึ่งจะนำไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน การเข้าใจกันระหว่างครูและนักเรียน  และที่สำคัญนำไปสู่ขบวนการเรียนรู้ผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพได้ดีขึ้น  เช่น การทำกระดานสื่อสาร  สมุดภาพสื่อสาร หรือใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถบันทึกเสียง  การพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร กระดานคำศัพท์ โปรแกรมปราศรัย  โปรมแกรมวาจา และกระตุ้นให้นักเรียนชี้สัญลักษณ์เพื่อสื่อสารแทนการพูด                กระดานอักษร       […]

อ่านเพิ่มเติม


หน้า 1 จาก 2312345...1020...หน้าสุดท้าย »