โรงเรียนศึกษาพิเศษ ทุกประเภท

ลำดับ ชื่อโรงเรียน
   
1. โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้