www.finasteriderx.net

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

ลำดับ ชื่อโรงเรียน
1   โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
2   โรงเรียนฟ้าใสวิทยา
3   โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี
4   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
5   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
6   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
7   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
8   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
9   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
10   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
11   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
12   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
13   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
14   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช
15   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร
16   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
17   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จ.แม่ฮ่องสอน
18   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก
19   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา
20   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จ.แพร่
21   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน
22   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย
23   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
24   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
25   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่
26   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จ.เชียงใหม่
27   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
28   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี
29   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จ.แม่ฮ่องสอน
30   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา
31   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
32   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่
33   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง
34   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จ.นราธิวาส
35   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จ.ปัตตานี
36   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา
37   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จ.สตูล
38   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา
39   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี
40   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท
41   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี
42   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
43   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด
44   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น
45   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์
46   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย
47   โรงเรียนราชประชานเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร
48   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ
49   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
50   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน
51   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์