ดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชร
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ตำแหน่ง ประธาน
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.sodprachin.net/

 

นายสำเริง กิปัญญา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   -
 
นางเงาแข เดือดขุนทด
โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   -
 
นายสุรพล เสนบุญ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.special-ay.com
 
นายสมยศ ประมูลศิลป์
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางพรประภา ไทยอุทิศ
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายสุรสิทธิ์ สราวิช
ช้าราชการบำนาญ
ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
           
นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.rpg33.ac.th
 
นางสุภาพร พาภักดี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.sskchan.ac.th
 
นายวันชัย พิมพา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://school.obec.go.th/songkrortrat/
 
นายสุจินต์ สว่างศรี
โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.lopburipanya.com
 
นางสาววัลภา ประสานสิน
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.chondeaf.com
 
นายอรุณ ชุมทอง
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.rayongpanya.ac.th
 
นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย(รักษาราชการแทน)
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.chainatspecialed.ac.th
 
นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.sodlopburi.ac.th/
 
นายชัยพร พันธ์น้อย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   -
 
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่  
 
นายวรทัศน์ รุ่งเรือง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.specialssingburi.org
 
นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.chainatspecial.com/
 
นายอมร เผ่าเมือง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.saraburispecial.com
 
นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.atspecial.net/
 
นายธวัช ขุริมนต์
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   -
 
นางสาวอรณิชชา สังข์มณี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://specialprachin.ac.th/
 
นายอรุณ ชุมทอง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่  
 
นายสิทธิชัย พุฒกลาง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.teerapongonline.com/sakaew/index.php
 
นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี
ตำแหน่ง กรรมการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.specialchan.go.th/
     
   
นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   -
     
   
นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่   http://www.padrewcenter.com/