ข่าวประชาสัมพันธ์จุลสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำพู

Warawut   12-01-2016


มูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015


นายอซิซ ส่าเม๊าะ ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ โรงเรียนจริยธรรมศึกษา มูลนิธิ พร้อมคณะ ครูและนักเรียนเข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมสภานักเรียนการส่งเสริมการจัดอาชีพเพื่อการมีงานทำ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015


คณะศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรเชียงใหม่ จีงหวัดเชียงใหม่

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015


โครงการสืบสานภูมิปัญญาการนวดแผนไทยให้กับนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015


โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จัดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร การพัฒนาการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ตามแนวคิดทฤษฏี BBL (Brain Based Learing) วันที่่ 29-30 ตุลาคม 2558

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   02-11-2015


โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จัดการอบรมหลักสูตรผู้สอนงาน ( Job Coach) ตามโครงการพัฒนาศูนย์การทำงานต่อเนื่องของสถานศึกษา และสถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ( Transitional Work Center) วันที่่ 25-28 ตุลาค

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   02-11-2015


โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จัดการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ประจำปีงบประมาณ 25

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   02-11-2015


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์จุลสารประจำเดือนกรกฎาคม 2558

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-09-2015


ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีเปิดศูนย์บริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคพระราชทาน

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-09-2015

หน้า : Total 89 Record : 9 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 89 จากทั้งหมด 9หน้า หน้า