ข่าวประชาสัมพันธ์คณะศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรเชียงใหม่ จีงหวัดเชียงใหม่

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015


โครงการสืบสานภูมิปัญญาการนวดแผนไทยให้กับนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015


โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จัดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร การพัฒนาการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ตามแนวคิดทฤษฏี BBL (Brain Based Learing) วันที่่ 29-30 ตุลาคม 2558

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   02-11-2015


โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จัดการอบรมหลักสูตรผู้สอนงาน ( Job Coach) ตามโครงการพัฒนาศูนย์การทำงานต่อเนื่องของสถานศึกษา และสถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ( Transitional Work Center) วันที่่ 25-28 ตุลาค

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   02-11-2015


โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จัดการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ประจำปีงบประมาณ 25

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   02-11-2015


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์จุลสารประจำเดือนกรกฎาคม 2558

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-09-2015


ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีเปิดศูนย์บริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคพระราชทาน

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-09-2015


โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกุล ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ฉบับประจำเดือนมิถุนายน 2558

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-09-2015


กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล วันที่ 26 มิถุนายน 2558

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-09-2015


เมื่อวันที่ 12 สิหาคม 2558 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-09-2015

หน้า : Total 46 Record : 5 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 46 จากทั้งหมด 5หน้า หน้า