www.finasteriderx.net

ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดโลกแห่งองค์ความรู้ : มิติการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่ประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   28-02-2016


ศูนย์ฯ หนองบัวลำภู การใช้มาตรฐานและการกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558.pdf

ณัฐพงศ์   11-02-2016


Kredi Kartıyla Astropay nasıl Alınır?

ณัฐพงศ์   11-02-2016


จุลสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำพู

ณัฐพงศ์   12-01-2016


มูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015


นายอซิซ ส่าเม๊าะ ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ โรงเรียนจริยธรรมศึกษา มูลนิธิ พร้อมคณะ ครูและนักเรียนเข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมสภานักเรียนการส่งเสริมการจัดอาชีพเพื่อการมีงานทำ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015


คณะศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรเชียงใหม่ จีงหวัดเชียงใหม่

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015


โครงการสืบสานภูมิปัญญาการนวดแผนไทยให้กับนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   22-12-2015


โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จัดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร การพัฒนาการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ตามแนวคิดทฤษฏี BBL (Brain Based Learing) วันที่่ 29-30 ตุลาคม 2558

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   02-11-2015


โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จัดการอบรมหลักสูตรผู้สอนงาน ( Job Coach) ตามโครงการพัฒนาศูนย์การทำงานต่อเนื่องของสถานศึกษา และสถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ( Transitional Work Center) วันที่่ 25-28 ตุลาค

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   02-11-2015

หน้า : Total 42 Record : 5 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 42 จากทั้งหมด 5หน้า หน้า