www.finasteriderx.net

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดจัดทำสื่อวีดิทัศน์สำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อครูการศึกษาพิเศษ

ณัฐพงศ์   19-05-2017


เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อวีดีทัศน์การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์

ณัฐพงศ์   08-05-2017


ประชุมวิชาการนานาชาติ IASSIDD 4th

ณัฐพงศ์   02-05-2017


โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2560

ณัฐพงศ์   02-05-2017


การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย. 2560 ณ โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์

ณัฐพงศ์   26-04-2017


โปรแกรมใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ควบคุมงานก่อสร้างของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 27 - 30 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่ จังหวัดนนทบุรี

ณัฐพงศ์   21-04-2017


การวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ณัฐพงศ์   11-04-2017


คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ณัฐพงศ์   11-04-2017


เผยแพร่แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ณัฐพงศ์   20-03-2017


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการร่วมกิจกรรมยุวชนคนกล้าคืนถิ่น เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส

ณัฐพงศ์   13-03-2017

หน้า : Total 88 Record : 9 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 88 จากทั้งหมด 9หน้า หน้า 9