ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาชี้แจงแผนงาน "ระบบดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทย"

Warawut   09-08-2016


รายละเอียดผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามหนังสือ สพฐ. ว2184 ลว. 4 ส.ค.59

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   08-08-2016


ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ

Warawut   29-07-2016


แจ้งผลการประกวดการจัดทำสื่อวีดิทัศน์สำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อครูการศึกษาพิเศษ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   28-07-2016


แจ้งเปลี่ยน url เว็บไซต์ e-office

Warawut   25-07-2016


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศไทย" (Healthy Communities Project for Children with Disabilities in Thailand)

Warawut   30-06-2016


ยูนิเซฟ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย จับมือขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการมีโอกาสที่เท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เหมาะสมและมีคุณภาพ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   30-06-2016


เอกสารประกอบการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice :BP)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   09-06-2016


หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   06-06-2016


หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามสำนักงาน ก.ค.ศ

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   02-06-2016

หน้า : Total 144 Record : 15 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] Next>>
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 144 จากทั้งหมด 15หน้า หน้า 15