ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ชื่อโรงเรียน(eng) Suksasongkraojitaree under the patronage of the Princess The Princess mother
ที่อยู่ 84 หมู่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
website -
e-mail : chitareewelfareschool@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 054-217128, 054-226823
หมายเลขโทรสาร 054-217128, 054-226823
facebook https://th-th.facebook.com/chitareewelfarechool/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9557519
e-mail : ranutong@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายธนาทิพย์ อูปแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 084 9483765
e-mail : tominic.26@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนารีรัตน์ รีรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 098 7482933
e-mail : reeruck1973@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวศุภาวรรณ แก้วทิพย์
เบอร์โทรศัพท์ : 086 1141340
e-mail : supawun2528@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุทธิรัตน์ เกดุก
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3496116
e-mail : sudthirut@gmail.com