ชื่อโรงเรียน โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
ชื่อโรงเรียน(eng) Phibun Pracha San School, Bangkok
ที่อยู่ 4641 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
website http://www.pbps.ac.th/
e-mail : webmaster@pbps.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 02-2450448, 02-2451700, 02-6428065
หมายเลขโทรสาร 02-2453196
facebook https://www.facebook.com/pbps.fanpage/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุชาติ บรรจงการ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7474264
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายประกิต อัญชลีเวช
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุคนธา ศรีภา
เบอร์โทรศัพท์ : 08-5310-7550
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอาทิตย์ รอดแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 086-968090
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุกัญญา ฉายแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 085 9088855
e-mail : -