ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อโรงเรียน(eng) Amnat Charoen Special Education Center
ที่อยู่ ภายในบริเวณศูนย์ราชการส่วนที่ 1 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
website www.amnatspecial.com
e-mail : suvsor2903@obecmai[.obec.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 045-523043
หมายเลขโทรสาร 045-523043
facebook https://www.facebook.com/Amnatcenter/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุวิมล ศรไชย
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2546464
e-mail : suvimon.sornchai@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายชุน นันทศิริพล
เบอร์โทรศัพท์ : 087 8768494
e-mail : chun.nun@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -