ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
ชื่อโรงเรียน(eng) Sukhothai Special Education Center
ที่อยู่ 197 หมู่ 7 ตำบลปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
website www.specialsk-edu.com
e-mail : sp_edustk@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 086-4482865
หมายเลขโทรสาร 055-645297
facebook https://www.facebook.com/SpecialEducationCenterOfSukhothaiProvince/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายบุรินทร์ สารีคำ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2134945
e-mail : sareekhm2514@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ รต.อดิศํกดิ์ ผิวดี
เบอร์โทรศัพท์ : 063-1323444
e-mail : cowboy_2516@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :