ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง
ชื่อโรงเรียน(eng) Ranong Special Education Center
ที่อยู่ อาคารร่มเย็น ศูนย์สาธิตและจำหน่วยผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตร)ตรงข้ามโรงแรมไอเฟลอินนท์ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
website http://www.rns.go.th/
e-mail : gp_ranong@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 077-810693
หมายเลขโทรสาร 077-862174, 077-862030
facebook https://www.facebook.com/pages/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง/313255322054334
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายบัญชา เกตุแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2679456
e-mail : buncha.jom@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววิไลพร เมตตาจิตร
เบอร์โทรศัพท์ : 081 0957244
e-mail : tonvilai@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -