ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่
ชื่อโรงเรียน(eng) Phrae Special Education Center
ที่อยู่ 444/6 หมู่ที่ 2 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000
website www.phraespecial.go.th
e-mail : specialphare@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 054-653281
หมายเลขโทรสาร 054-653280
facebook https://www.facebook.com/pages/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่/115009235256209
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6022377
e-mail : boonuarak.byr@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงศกาญจน์ คำสีแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 083-6094645
e-mail : pongsakarnpkpongsakarn@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอนุสรา จันทร์ตาธรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 082 6495514
e-mail : yimmy.po@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -