ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ชื่อโรงเรียน(eng) Surin School for the Deaf, Surin
ที่อยู่ 107 หมู่ 7 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
website www.deafsurin.ac.th
e-mail : deafsurin1077@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 044-042551
หมายเลขโทรสาร 044-042551
facebook https://www.facebook.com/deafsurinfanpage/?fref=ts
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิจิตร พิมพกรรณ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8402234, 081-8784258
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางอาภาภรณ์ มุ่งสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9772557
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9095653
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรัชนีกร คงเสมอ
เบอร์โทรศัพท์ : 083-4653664
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -