ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Kanchanaburi School for the Deaf, Kanchanaburi
ที่อยู่ 130 หมู่ 1 ถนนลิ้นช้าง-เขาปูน ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
website www.sodkan.com
e-mail : Kan_ schooldeaf@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 034-602551
หมายเลขโทรสาร 034-602631
facebook https://www.facebook.com/sodkanschool/?fref=ts
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางนวพร รอดคุ้ม
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6362887
e-mail : maniporn05@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางนฤมล นามเอี่ยม
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7568340
e-mail : v_ose_2@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวพนิดา ธนานันท์
เบอร์โทรศัพท์ : 091-0051760
e-mail : jpanda2002@yahoo.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail : -