ชื่อโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อโรงเรียน(eng) Anusan Sunthon School for the Deaf, Chiang Mai
ที่อยู่ 6 ถนนโสตศึกษา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
website www.anusan-deaf.ac.th
e-mail : anusarnsunthorn_cm@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 053-222475
หมายเลขโทรสาร 053-357177
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6813185
e-mail : rin2507@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวดวงเดือน คำมูลสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 095-2429494
e-mail : kammee.sukha@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปิฐินนท์ จันทร์รัตน์
เบอร์โทรศัพท์ : 080-8505964
e-mail : pitinont@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางณัฐสุดา นาลอ
เบอร์โทรศัพท์ : 064 6623551
e-mail : bownatsuda@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -