ชื่อโรงเรียน โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อโรงเรียน(eng) Ubon Panyanukun School, Ubon Ratchathani
ที่อยู่ 500 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
website www.ubp.ac.th/
e-mail : ubonpanya36@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 045-312764
หมายเลขโทรสาร 045-312764
facebook https://www.facebook.com/ubonpanyanukun/?fref=ts
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายดาวเทียม บับที
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8692646
e-mail : bubtee_dao@yahoo.co.th
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางกัลยารัตน์ ภูงามทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 083-4670899
e-mail : kanyarat719@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน น.ส.กชพร พุทธจักร
เบอร์โทรศัพท์ : 065-3562599
e-mail : jai25042008@yahoo.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสังวร วรรณทวี
เบอร์โทรศัพท์ : 087 8762322
e-mail : sangworn77@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายศุภชัย เมตตามนุษย์
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -