ชื่อโรงเรียน โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล จังหวัดภูเก็ต
ชื่อโรงเรียน(eng) Phuket Panyanukun School, Phuket
ที่อยู่ 133 ตำบลป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
website www.sspkt.thai.ac/
e-mail : phuketpanyanukul@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 076-529578
หมายเลขโทรสาร 076-529579
facebook https://www.facebook.com/phuketpanyanukul?fref=ts
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายโต้ง พรมกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0990377
e-mail : 2323tg@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ รต.ศรัณย์พงศ์ ปานพิมพ์
เบอร์โทรศัพท์ : 061 7833999
e-mail : znjvobf002@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุภัสรีญา แกสมาน
เบอร์โทรศัพท์ : 064-0194442
e-mail : Wa_3s@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ รต.ศรัณย์พงศ์ ปานพิมพ์
เบอร์โทรศัพท์ : 061 7833999
e-mail : somporn08@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมพร บัวกล่ำธนกิจ นางสาวดุษฎี เย็นใจ
เบอร์โทรศัพท์ : 083 3596311
e-mail : -