ชื่อโรงเรียน โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร
ชื่อโรงเรียน(eng) Phichit Panyanukun School, Phichit
ที่อยู่ 150 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
website www.phichitpunya.ac.th
e-mail : panya.phichit@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 056-685144
หมายเลขโทรสาร 056-685144
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายศฤงคาร ใจปันทา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9624506
e-mail : saringkan2520@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุธิดา ชูมาลัยวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ : 084-5957557
e-mail : pattarapong73@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวรสสุมาลย์ สุบินต้น
เบอร์โทรศัพท์ : 086-6719490
e-mail : rossumal.subintun@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรวีวรรณ กล่ำน้อย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5334059
e-mail : raweewan.mameaw@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางจุฑารัตน์ เรืองเวช
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7582850
e-mail : minijutha28@gmail.com