กลุ่มบริหารงานทั่วไป

แนวทางปฏิบัติงานควบคุมภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คลิก!! ]
ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี คลิก!! ]
สื่อการเรียนการสอน คลิก!! ]
ทบทวนกระบวนการสร้างคู่มือเพื่อคัดเลือกสถานศึกษา คลิก!! ]
แบบฟอร์มการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน คลิก!! ]
การทดลองใช้คู่มือคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คลิก!! ]
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงแรมเดอะลอฟท์รีสอร์ทวงศ์สว่าง๑๙ กรุงเทพมหานคร คลิก!!
รวมหลักสูตรนิเทศ คลิก!!

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส

การประชุมระบบประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมการจัดทำรายงานประจำปี คลิก!!
มาตรฐานนักเรียนประจำ คลิก!!
เอกสารประกอบการรับนักเรียน สำหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2564 [ คลิก!! ]
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 1 การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2561. คลิก!!
ประชุมเชิงประฎิบัติการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ วันที่ 23-24 ก.ค. 61 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก
บรรยายของวิทยากร อ.ธนาธิป ทุ้ยแป คลิก!!
ร่างมาตรฐานด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนประจำ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
[DOC], [PDF]
การประชุมเชิงปฎิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างธรรมาธิบาล และจริยธรรมในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก คลิก!!
การประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงแรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพมหานคร คลิก!!
มาตรฐานด้านโภชนาการ สำหรับนักเรียนประจำ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ คลิก!! ]
คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเสมาพัฒนาชีวิต คลิก!! ]
เอกสารการรับนักเรียน ปี 2561 คลิก!! ]
O-net โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2559 คลิก!! ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียง คลิก!! ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คลิก!! ]
เอกสารประกอบการรับนักเรียนสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ คลิก!! ]
การศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น เพื่อการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ .doc / .pdf
แบบสอบถาม โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกาย สำหรับนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ คลิก!! ]
การประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กด้อยโอกาส ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 10-13 พ.ค.59
.doc / คลิก!!

กลุ่มแผนและงบประมาณ

เล่มแผนปฏิบัติการสำนักบริหารงานการศึกษาปี2566 คลิก!! ]
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ64 คลิก!! ]
เล่มแผนปฏิบัติการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปี2565 คลิก!! ]
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารโรงแรมเอเชีย คลิก!! ]
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ63 คลิก!! ]
เล่มแผนปฏิบัติการประจำปี2564สศศ คลิก!! ]
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คลิก!! ]
เล่มแผนปฏิบัติการประจำประมาณ พ.ศ.2563 (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) คลิก!! ]
เอกสารเพิ่มเติมการเงินการบัญชี 25/6/2562 คลิก!! ]
เอกสารเพิ่มเติมพัสดุ 25/6/2562 คลิก!! ]
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คลิก!! ]
แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) คลิก!! ] [ VTR ]
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) คลิก!! ]
โครงการอบรมการจัดองค์ความรู้ด้านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ของสภานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รุ่นที่ 1 วันที่ 6-18 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี. [ 16 ] , [ 17 ] , [ 18 ]
โครงการอบรมตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รุ่นที่ 2 วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี. [ 19 ] , [ 20 ] , [ 21 ]
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2560 และ ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2560 คลิก!! ]
เผยแพร่แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิก!! ]
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561 ณ เวลคัม จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี คลิก!! ]
อบรมผู้คุมงาน ณ โรงแรมเดอะแล็กกาซี่ คลิก!! ]

ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษ คลิก!!
หลักสูตรปฐมวัยศูนย์ คลิก!!
MOUFinalโครงการเด็กป่วยและเด็กพิการในโรงพยาบาล คลิก!!
ข้อมูลโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 1,228 โรง คลิก!!
แนวทางการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการ สาหรับผู้ปกครองที่มารับบริการภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ [ ปก คำนำ สารบัญ ] [ เนื้อหา ] [ ทั้งหมด ]
รายงานวิจัย การศึกษาสภาพบริบท ปัญหา และแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล คลิก!!
ประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ กรุงเทพฯ
[ 20180711 ] , [ 20180712 ]
รายงานวิจัยการพัฒนากระบวนการคัดกรอง LD (2560) คลิก!!
เอกสารชุดแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสร์ เล่มที่ 1  ,   2  ,   3  ,   4  ,   5
งานวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยใช้ระบบงาน (Work System) และกระบวนการวิจัยและพัฒนา คลิก!!
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา คลิก!!
วีดีทัศน์การดำเนินงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ [ VTR ]
คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) พุทธศักราช 2560 คลิก!!
(ร่าง) หลักสูตรทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช 2560 คลิก!!
ชุดคู่มือศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยฯ 3 เล่ม ปี 2559
- คู่มือการดำเนินงานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล คลิก!!
- คู่มือประเมินการดำเนินงานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล คลิก!!
- หลักสูตรอบรมครูผู้สอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) คลิก!!
มาตรฐานการศึกษาศูนย์เด็กเจ็บป่วยฯ เพื่อประกันคุณภาพภายใน (เอกสารการอบรม 26-28 ก.ค. 2559) คลิก!!
คู่มือ IEP Online คลิก!!
โปรแกรม IEP Online คลิก!!
วีดีโอสอนติดตั้ง IEP ONLINE คลิก!!
สาธิตวิธีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนพิเศษเรียนร่วม ผ่านระบบ IEP-Online คลิก!!
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนรวม วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร คลิก!!
คู่มือส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายฯ ปก คลิก!! / คู่มือ คลิก!!

คู่มือ รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 คลิก!!
คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา คลิก!!
หนังสือเสียงระบบ Daisy (Audio and full text) ระดับชั้นมัธยมศึกษาใน4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา รวมทั้งศิลปะ จำนวนทั้งสิ้น 41 รายวิช คลิก!!

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 [ คลิก!! ]
ระเบียบ สพฐ. ว่าด้วยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2558 [ คลิก!! ]
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 (พ.ค.ก.)
พร้อมแบบขอรับ พ.ค.ก. แบบรายงานข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่และแบบรายงานผลการพัฒนาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคนพิการในปีการศึกษาที่แล้ว [ คลิก!! ]
ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 6) [ คลิก!! ]

รายชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (18-01-2561) [ คลิก!! ]
คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ [ ศูนย์ฯ ] [ เฉพาะความพิการ ] [ การศึกษาสงเคราะห์ฯ ]
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนบ้านตะวันจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม [ คลิก!! ]
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ [ คลิก!! ]

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ ระยะ 5 ปี (2566-2570) [ คลิก!! ]
แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565-2566 [ คลิก!! ]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษประจำปีงบประมาณ 2565-2566 [ คลิก!! ]
คู่มือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ คลิก!! ]
หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการพุทธศักราช2561 [ คลิก!! ]
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1734/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561-2562 [ คลิก!! ]
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และฉบับเพิ่มเติม [ คลิก!! ]
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและรองฯ ฝ่ายวิชาการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ วันที่ 23-25 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ [ คลิก!! ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ [ คลิก!! ]
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหาร สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2559 (กิจกรรมที่ 2) วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร คลิก!!

แบบฟอร์มขอช่วยราชการต่อเนื่อง [ คลิก!! ]
แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ [ คลิก!! ]
แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากราชการและคำรับรองของผู้บังคับบัญชา [ คลิก!! ]
คู่มือการพิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) [ คลิก!! ]
ระเบียบ ก.ค. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ. 2539 [ คลิก!! ]
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 (พ.ค.ก.)
พร้อมแบบขอรับ พ.ค.ก. แบบรายงานข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่และแบบรายงานผลการพัฒนาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคนพิการในปีการศึกษาที่แล้ว [ คลิก!! ]
ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 6) [ คลิก!! ]
หลักเกณฑ์การเบิกเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ. 2539 [ คลิก!! ]
การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งครู) [ คลิก!! ]

สไลด์นำเสนอ ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ [ คลิก!! ]
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกวัตถุประสงค์พิเสษ ในภาพรวทของ สศศ [ คลิก!! ]
คู่มือแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน5เล่ม [ คลิก!! ]
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 9 [ คลิก!! ]
สรุปกิจกรรม Accessible Learning Hackathon: Solving the Right Problems for Students with Disabilities. (2018) [ คลิก!! ]
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ด้วย “ศาสตร์พระราชา” ศาสตร์แห่งคุณค่าการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก. [ กำหนดการและโครงการ ] , [ PPT ]
คู่มือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ และการจัดทำแผนอพยพฉุกเฉินเฉพาะบุคคลสำหรับนักเรียนพิการ คลิก!!
คู่มือแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5 เล่ม)
    - เล่ม 1 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา !!คลิก!!

- เล่ม 2 การกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา !!คลิก!!

- เล่ม 3 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา !!คลิก!!

- เล่ม 4 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา !!คลิก!!

- เล่ม 5 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก !!คลิก!!

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ !!คลิก!!

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนผ่านและส่งต่อสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืนของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ 22-24 ม.ค. 59 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ
- career planning !!คลิก!!
- หลักการใช้และประมวลผลแบบทดสอบฯ !!คลิก!!
- ทิศทางตลาดแรงงานในอนาคตฯ !!คลิก!!
- บรรยาย_บริการแนะแนวบริการปรึกษา 23 ม.ค.59 (ไฟล์ปริ้น).ppt !!คลิก!!

รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง 2559
- แบบรูปรายการ คลิก
- รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง คลิก

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่5 คลิก!!
โครงสร้างการบริหารงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ คลิก!!
คู่มือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ คลิก!!
ยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ คลิก!!
ข้อตกลงระดับการให้บริการ ประจำปี 2563 (SLA) คลิก!!
รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563
    [ มกราคม ] , [ กุมภาพันธ์ ] , [ มีนาคม ] , [ เมษายน ] , [ พฤษภาคม ] , [ มิถุนายน ] , [ กรกฎาคม ] , [ สิงหาคม ] , [ กันยายน ] , [ ตุลาคม ] , [ พฤศจิกายน ] , [ ธันวาคม ] ,
รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564
    [ มกราคม ] , [ มีนาคม ] , [ เมษายน ] , [ พฤษภาคม ] , [ มิถุนายน ] ,
การเขียนกำหนดการการจัดโครงการที่ถูกต้อง คลิก!! ]
ข้อควรปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสำหรับองค์กรภาคเอกชน คลิก!! ]
แบบฟอร์มขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ คลิก!!
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ คลิก!!