กลุ่มบริหารงานทั่วไป

แนวทางปฏิบัติงานควบคุมภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คลิก!! ]
ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี คลิก!! ]
สื่อการเรียนการสอน คลิก!! ]
ทบทวนกระบวนการสร้างคู่มือเพื่อคัดเลือกสถานศึกษา คลิก!! ]
แบบฟอร์มการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน คลิก!! ]
การทดลองใช้คู่มือคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คลิก!! ]
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงแรมเดอะลอฟท์รีสอร์ทวงศ์สว่าง๑๙ กรุงเทพมหานคร คลิก!!
รวมหลักสูตรนิเทศ คลิก!!

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส

การประชุมระบบประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมการจัดทำรายงานประจำปี คลิก!!
มาตรฐานนักเรียนประจำ คลิก!!
เอกสารประกอบการรับนักเรียน สำหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2564 [ คลิก!! ]
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 1 การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2561. คลิก!!
ประชุมเชิงประฎิบัติการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ วันที่ 23-24 ก.ค. 61 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก
บรรยายของวิทยากร อ.ธนาธิป ทุ้ยแป คลิก!!
ร่างมาตรฐานด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนประจำ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
[DOC], [PDF]
การประชุมเชิงปฎิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างธรรมาธิบาล และจริยธรรมในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก คลิก!!
การประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงแรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพมหานคร คลิก!!
มาตรฐานด้านโภชนาการ สำหรับนักเรียนประจำ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ คลิก!! ]
คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเสมาพัฒนาชีวิต คลิก!! ]
เอกสารการรับนักเรียน ปี 2561 คลิก!! ]
O-net โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2559 คลิก!! ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียง คลิก!! ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คลิก!! ]
เอกสารประกอบการรับนักเรียนสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ คลิก!! ]
การศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น เพื่อการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ .doc / .pdf
แบบสอบถาม โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกาย สำหรับนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ คลิก!! ]
การประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กด้อยโอกาส ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 10-13 พ.ค.59
.doc / คลิก!!

กลุ่มแผนและงบประมาณ

เล่มแผนปฏิบัติการสำนักบริหารงานการศึกษาปี2566 คลิก!! ]
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ64 คลิก!! ]
เล่มแผนปฏิบัติการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปี2565 คลิก!! ]
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารโรงแรมเอเชีย คลิก!! ]
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ63 คลิก!! ]
เล่มแผนปฏิบัติการประจำปี2564สศศ คลิก!! ]
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คลิก!! ]
เล่มแผนปฏิบัติการประจำประมาณ พ.ศ.2563 (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) คลิก!! ]
เอกสารเพิ่มเติมการเงินการบัญชี 25/6/2562 คลิก!! ]
เอกสารเพิ่มเติมพัสดุ 25/6/2562 คลิก!! ]
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คลิก!! ]
แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) คลิก!! ] [ VTR ]
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) คลิก!! ]
โครงการอบรมการจัดองค์ความรู้ด้านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ของสภานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รุ่นที่ 1 วันที่ 6-18 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี. [ 16 ] , [ 17 ] , [ 18 ]
โครงการอบรมตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รุ่นที่ 2 วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี. [ 19 ] , [ 20 ] , [ 21 ]
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2560 และ ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2560 คลิก!! ]
เผยแพร่แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิก!! ]
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2561 ณ เวลคัม จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี คลิก!! ]
อบรมผู้คุมงาน ณ โรงแรมเดอะแล็กกาซี่ คลิก!! ]

ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษ คลิก!!
หลักสูตรปฐมวัยศูนย์ คลิก!!
MOUFinalโครงการเด็กป่วยและเด็กพิการในโรงพยาบาล คลิก!!
ข้อมูลโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 1,228 โรง คลิก!!
แนวทางการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการ สาหรับผู้ปกครองที่มารับบริการภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ [ ปก คำนำ สารบัญ ] [ เนื้อหา ] [ ทั้งหมด ]
รายงานวิจัย การศึกษาสภาพบริบท ปัญหา และแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล คลิก!!
ประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ กรุงเทพฯ
[ 20180711 ] , [ 20180712 ]
รายงานวิจัยการพัฒนากระบวนการคัดกรอง LD (2560) คลิก!!
เอกสารชุดแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสร์ เล่มที่ 1  ,   2  ,   3  ,   4  ,   5
งานวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยใช้ระบบงาน (Work System) และกระบวนการวิจัยและพัฒนา คลิก!!
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา คลิก!!
วีดีทัศน์การดำเนินงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ [ VTR ]
คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) พุทธศักราช 2560 คลิก!!
(ร่าง) หลักสูตรทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช 2560 คลิก!!
ชุดคู่มือศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยฯ 3 เล่ม ปี 2559
- คู่มือการดำเนินงานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล คลิก!!
- คู่มือประเมินการดำเนินงานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล คลิก!!
- หลักสูตรอบรมครูผู้สอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) คลิก!!
มาตรฐานการศึกษาศูนย์เด็กเจ็บป่วยฯ เพื่อประกันคุณภาพภายใน (เอกสารการอบรม 26-28 ก.ค. 2559) คลิก!!
คู่มือ IEP Online คลิก!!
โปรแกรม IEP Online คลิก!!
วีดีโอสอนติดตั้ง IEP ONLINE คลิก!!
สาธิตวิธีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนพิเศษเรียนร่วม ผ่านระบบ IEP-Online คลิก!!
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนรวม วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร คลิก!!
คู่มือส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายฯ ปก คลิก!! / คู่มือ คลิก!!

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 คลิก!!
คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา คลิก!!
หนังสือเสียงระบบ Daisy (Audio and full text) ระดับชั้นมัธยมศึกษา 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา รวมทั้งศิลปะ จำนวนทั้งสิ้น 41 รายวิชา คลิก!!

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 [ คลิก!! ]
ระเบียบ สพฐ. ว่าด้วยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2558 [ คลิก!! ]
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 (พ.ค.ก.)
พร้อมแบบขอรับ พ.ค.ก. แบบรายงานข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่และแบบรายงานผลการพัฒนาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคนพิการในปีการศึกษาที่แล้ว [ คลิก!! ]
ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 6) [ คลิก!! ]

รายชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (18-01-2561) [ คลิก!! ]
คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ [ ศูนย์ฯ ] [ เฉพาะความพิการ ] [ การศึกษาสงเคราะห์ฯ ]
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนบ้านตะวันจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม [ คลิก!! ]
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ [ คลิก!! ]

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ ระยะ 5 ปี (2566-2570) [ คลิก!! ]
แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565-2566 [ คลิก!! ]
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษประจำปีงบประมาณ 2565-2566 [ คลิก!! ]
คู่มือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ คลิก!! ]
หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการพุทธศักราช2561 [ คลิก!! ]
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1734/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561-2562 [ คลิก!! ]
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และฉบับเพิ่มเติม [ คลิก!! ]
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและรองฯ ฝ่ายวิชาการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ วันที่ 23-25 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ [ คลิก!! ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ [ คลิก!! ]
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหาร สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2559 (กิจกรรมที่ 2) วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร คลิก!!

แบบฟอร์มขอช่วยราชการต่อเนื่อง [ คลิก!! ]
แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ [ คลิก!! ]
แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากราชการและคำรับรองของผู้บังคับบัญชา [ คลิก!! ]
คู่มือการพิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) [ คลิก!! ]
ระเบียบ ก.ค. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ. 2539 [ คลิก!! ]
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 (พ.ค.ก.)
พร้อมแบบขอรับ พ.ค.ก. แบบรายงานข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่และแบบรายงานผลการพัฒนาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคนพิการในปีการศึกษาที่แล้ว [ คลิก!! ]
ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 6) [ คลิก!! ]
หลักเกณฑ์การเบิกเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ. 2539 [ คลิก!! ]
การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งครู) [ คลิก!! ]

สไลด์นำเสนอ ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ [ คลิก!! ]
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกวัตถุประสงค์พิเสษ ในภาพรวทของ สศศ [ คลิก!! ]
คู่มือแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน5เล่ม [ คลิก!! ]
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 9 [ คลิก!! ]
สรุปกิจกรรม Accessible Learning Hackathon: Solving the Right Problems for Students with Disabilities. (2018) [ คลิก!! ]
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ด้วย “ศาสตร์พระราชา” ศาสตร์แห่งคุณค่าการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระหว่างวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก. [ กำหนดการและโครงการ ] , [ PPT ]
คู่มือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ และการจัดทำแผนอพยพฉุกเฉินเฉพาะบุคคลสำหรับนักเรียนพิการ คลิก!!
คู่มือแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5 เล่ม)
    - เล่ม 1 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา !!คลิก!!

- เล่ม 2 การกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา !!คลิก!!

- เล่ม 3 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา !!คลิก!!

- เล่ม 4 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา !!คลิก!!

- เล่ม 5 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก !!คลิก!!

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ !!คลิก!!

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนผ่านและส่งต่อสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืนของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ 22-24 ม.ค. 59 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ
- career planning !!คลิก!!
- หลักการใช้และประมวลผลแบบทดสอบฯ !!คลิก!!
- ทิศทางตลาดแรงงานในอนาคตฯ !!คลิก!!
- บรรยาย_บริการแนะแนวบริการปรึกษา 23 ม.ค.59 (ไฟล์ปริ้น).ppt !!คลิก!!

รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง 2559
- แบบรูปรายการ คลิก
- รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง คลิก

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่5 คลิก!!
โครงสร้างการบริหารงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ คลิก!!
คู่มือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ คลิก!!
ยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ คลิก!!
ข้อตกลงระดับการให้บริการ ประจำปี 2563 (SLA) คลิก!!
รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563
    [ มกราคม ] , [ กุมภาพันธ์ ] , [ มีนาคม ] , [ เมษายน ] , [ พฤษภาคม ] , [ มิถุนายน ] , [ กรกฎาคม ] , [ สิงหาคม ] , [ กันยายน ] , [ ตุลาคม ] , [ พฤศจิกายน ] , [ ธันวาคม ] ,
รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564
    [ มกราคม ] , [ มีนาคม ] , [ เมษายน ] , [ พฤษภาคม ] , [ มิถุนายน ] ,
การเขียนกำหนดการการจัดโครงการที่ถูกต้อง คลิก!! ]
ข้อควรปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสำหรับองค์กรภาคเอกชน คลิก!! ]
แบบฟอร์มขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ คลิก!!
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ คลิก!!