คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นชุดเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพจำนวน 5 เล่ม ให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 2561

คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นชุดเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพจำนวน 5 เล่ม ให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 2561 สามารถดาวน์โหลดรูปแบบไฟล์ pdf https://bet.obec.go.th/New2020/?p=2577สามารถดูในรูปแบบ e-book http://anyflip.com/bookcase/ocrxg/